Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld. Dat schrijft de Onderwijsraad in haar advies aan onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. De raad pleit daarom voor verhoogde inzet op de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaanbod voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen. De zorgstructuur van het voortgezet onderwijs sluit hier vaak onvoldoende op aan en het vso biedt lang niet altijd onderwijs op dat cognitieve niveau. Een andere groep die tussen wal en schip raakt zijn leerlingen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen én een verstandelijke beperking.

Volgens de raad moet de expertise vanuit de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs beter benut worden. Daarom is het belangrijk dat de ministers met het veld om de tafel gaan zitten en te bevorderen dat in alle samenwerkingsverbanden aanvullend aanbod tot stand komt. Om nieuw ondersteuningsaanbod te creëren is ook een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening nodig.

Kansenongelijkheid
Eveneens wijst de Onderwijsraad op de verschillen op regionaal niveau in de organisatie en uitvoering van Passend onderwijs. De raad geeft daarbij aan dat te grote verschillen tot een ongewenste ongelijkheid kunnen leiden en adviseert daarom scherp in het vizier te houden op welke manier en in welke mate Passend onderwijs leidt tot kansenongelijkheid.
 
Governance
Een grotere variatie in ondersteuningsvormen vraagt om een aanjagende rol van samenwerkingsverbanden bij de afstemming van schoolondersteuningsprofielen,
constateert de Onderwijsraad. De governance van samenwerkingsverbanden bemoeilijkt deze rol en door de meervoudigheid van rollen en posities kan sprake zijn van conflicterende belangen. Daarom adviseert de Onderwijsraad de governance van samenwerkingsverbanden nader uit te werken en een governance code te ontwikkelen.
 
Ten slotte wijst de raad in zijn advies op de vraag of en in hoeverre het samenwerkingsverband een zelfstandige opdracht heeft die zich voldoende eenduidig van de opdracht van schoolbesturen laat onderscheiden, en daarmee een entiteit is waar onafhankelijk toezicht op nodig en mogelijk is.

Gerelateerd nieuws