Onderwijsraad pleit voor aanhoudende focus op taal en rekenen

De basisvaardigheden zijn hot, getuige het Masterplan basisvaardigheden. De Onderwijsraad wakkert het vuurtje nog een beetje aan en komt met een pleidooi voor een continue focus op rekenen en taal.

Het rapport ‘taal en rekenen in het vizier’ meldt: “Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen van onder andere de overheid, onderwijs­bestuurders, schoolleiders en leraren. De raad beveelt de rijksoverheid aan heldere doelen te formuleren voor het taal- en rekenonderwijs in de landelijke einddoelen en niveaus (kerndoelen, exameneisen, kwalificatie-eisen en referentieniveaus) en structureel te monitoren of die doelen worden behaald. Andere aanbevelingen zijn: veranker taal- en rekenonderwijs in alle vakken en leergebieden, stel hoge eisen aan het uitstroomniveau van taal en rekenen aan de lerarenopleidingen en versterk de kwaliteit van het professioneel handelen in het taal- en rekenonderwijs.”

AVS kan zich vinden in dit advies, maar wil wel waarschuwen voor het gevaar dat een aanhoudende focus op taal en rekenen een verenging c.q. verschraling van het onderwijs met zich kán meebrengen. De Onderwijsraad geeft dit zelf aan (“veranker taal- en rekenonderwijs in alle vakken en leergebieden”): het is belangrijk om dit goed voor ogen te houden.

Verder pleit AVS ervoor dat scholen gefaciliteerd worden om hun kennis en kunde op peil te houden, dat wil zeggen dat we ruimte en tijd moeten creëren voor schoolleiders en leraren om zich blijvend te professionaliseren, samen te werken, onderwijs te ontwerpen. Net als AVS vindt de Onderwijsraad dat er een grote rol is weggelegd voor de schoolleider en de leraren.

Bij dit alles is duurzaamheid een groot goed. We moeten af van een subsidiegestuurd onderwijs en toe naar een onderwijs dat structureel voldoende middelen ter beschikking heeft om zich van zijn taken te kunnen kwijten.

Link

Rapport ‘taal en rekenen in het vizier’