Voorjaar 2005 stuurde minister Van der Hoeven de Tweede Kamer een brief over haar plannen rond de nieuwe wetgeving voor medezeggenschap in het onderwijs. Hieraan ging een langdurig en intensief overlegtraject vooraf, waarbij naast de AVS ook de besturen-, vak- en ouderorganisaties waren betrokken. Inmiddels heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over de toekomst van de kringenrechtspraak bij geschillen rond medezeggenschap.

In haar brief sloot de minister zich aan bij de wens van de AVS en andere onderwijsorganisaties om te komen tot n landelijke commissie voor medezeggenschapsgeschillen. De nu bestaande verschillende, per denominatie en vaak ook nog per regio georganiseerde commissies zouden daarmee tot het verleden gaan behoren (zie ook Kader Primair Special, december 2005, pagina 22). De Tweede Kamer vond het nodig om de Onderwijsraad om advies te vragen over de toekomst van de kringenrechtspraak bij geschillen rond medezeggenschap. De Onderwijsraad stuurde dit advies op 11 januari jongstleden aan de Tweede Kamer.

Jammer
Uit het advies blijkt al gauw dat de Onderwijsraad zich met veel meer heeft beziggehouden dan alleen de vraag over de kringenrechtspraak. Ongevraagd spreekt de Raad zich bijvoorbeeld ook uit over zijn voorkeur voor ongedeelde boven gedeelde medezeggenschap. Los van het feit dat dit onderwerp niet in de vraagstelling was opgenomen, is het vreemd om te lezen dat men zo rigoureus voorbij gaat aan de opvattingen en de posities van de veldorganisaties. De voorstellen voor de nieuwe medezeggenschapswetgeving, waarin het verschijnsel gedeelde medezeggenschap (waarbij personeel en ouders niet over alle aangelegenheden dezelfde bevoegdheden hebben) een wezenlijk onderdeel vormt, zijn bepaald niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. De AVS betreurt het dat de Raad dit niet van belang acht. Nog spijtiger is het dat in het advies wordt gesteld dat er geen noodzaak is om te komen tot n geschillencommissie. Als argumenten hiervoor worden genoemd dat de huidige geschillencommissies naar behoren functioneren wat zeker niet voor alle commissies geldt en dat het niet aannemelijk is dat het bestaan van verschillende commissies ten koste gaat van kwaliteit of toegankelijkheid. Volgens de Raad kan uniformiteit voldoende worden bereikt, omdat de daarop volgende rechtsgang bij een centrale rechter plaatsvindt. Vooral dit laatste argument doet onrecht aan de praktijk! Een gang naar de centrale rechter is omslachtig, werkt vertragend en leidt tot hoge kosten. Dit alles is onnodig als wordt tegemoetgekomen aan de wens van een groot deel van het onderwijsveld.

De rug recht
Zoals gezegd, het betreft hier een advies aan de Tweede Kamer. De minister heeft in juni 2005 te kennen gegeven het advies overbodig te vinden. Bovendien wilde zij het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Raad van State sturen. Wij wachten nu eerst de reactie van de Tweede Kamer en van de minister af. Wij rekenen er daarbij op dat de minister haar rug recht houdt en bij haar standpunt blijft dat er een centrale commissie moet komen. Het advies van de Onderwijsraad kunt u downloaden via www.onderwijsraad.nl NB: het advies van de Onderwijsraad spreekt zich niet uit over de andere vormen van kringenrechtspraak, zoals de commissies voor beroep en de klachtencommissies. Daarop heeft de stellingname van de Raad dan dus ook geen betrekking.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey