Onderwijsraad: maatschappijgeleding in MR

Medezeggenschapsraden op scholen bestaan nu vaak alleen uit een ouder-, leerlingen- en personeelsgeleding. Maar volgens de Onderwijsraad kunnen juist ook externe leden, vanuit de maatschappij, een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een school. Dit is een van de aanbevelingen die de Onderwijsraad doet in het advies Duurzame onderwijsrelaties, dat onlangs werd aangeboden aan minister Van der Hoeven.

De Onderwijsraad denkt daarbij aan bijvoorbeeld de wijkvereniging, de dorpsraad, het plaatselijke bedrijfsleven, ouderenzorg, geloofsgemeenschappen, recreatieve organisaties. Op die manier wordt de betrokkenheid van de omgeving bij het onderwijs vergroot. Samenwerken met partijen rondom het onderwijs wordt immers steeds belangrijker. Niet alleen voor het lesgeven, maar ook voor zaken als opvang, veiligheid en burgerschap. Er zijn veel instanties in de maatschappij die belang stellen in het onderwijs. De Onderwijsraad wil dat artikel 3 van de Wet Medezeggenschap Scholen WMS zodanig wordt aangepast dat een school deze keuzemogelijkheid krijgt. Medezeggenschapsraden MR van scholen kunnen dan, als zij dat willen, vertegenwoordigers uit de maatschappij in de MR benoemen. Met het advies reageert de raad op de vraag van de minister welke acties er nodig zijn om de omgeving beter bij de school te betrekken. De Onderwijsraad vindt het niet zinvol om over te gaan tot het wettelijk verankeren van procedures voor verplichtingen tot overleg en publieke verantwoording aan instellingen waarmee de school een relatie onderhoudt. Dit zou leiden tot onnodige bureaucratie en biedt geen enkele garantie voor het doen ontstaan van een win-winsituatie. Het meest succesvol acht de raad een samenwerking waarbij sprake is van een vrijwillig partnerschap tussen de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de school. In onderling overleg kunnen partijen er eventueel wel voor kiezen hun samenwerking te formaliseren, bijvoorbeeld door het sluiten van een convenant.

Actueel
Kader Primair 3 – november 2006

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.