Onderwijsraad: ‘Kennistoets aan einde van lerarenopleiding’

De Onderwijsraad stelt een Landelijke Examencommissie voor die de vakkennis van leerkrachten aan het eind van hun opleiding garandeert. Dit schrijft de raad in het advies `Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren´, waarin de raad aanbevelingen doet die de kwaliteit van de lerarenopleidingen verhogen.

Het advies is geschreven op verzoek van het ministerie van OCW met als doel het waarborgen van het eindniveau van afgestudeerden van lerarenopleidingen en het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid van afgestudeerden van de lerarenopleidingen. Om de kwaliteit van de lerarenopleidingen extern te waarborgen stelt de Onderwijsraad voor een Landelijke Examencommissie Lerarenopleidingen hbo in het leven te roepen, ondergebracht bij het College voor Examens. De belangrijkste taak voor deze commissie is beoordelingsnormen voor de vakkennistoetsen vast te stellen om opleidingen op een gelijk en daardoor onderling vergelijkbaar niveau te krijgen. De commissie bestaat uit lectoren en hoogleraren van de lerarenopleidingen en universitaire faculteiten, deskundigen vanuit het afnemend veld, examen- en meetdeskundigen en internationale deskundigen. Inhoudelijke vakverenigingen van leerkrachten en beroepsverenigingen van lerarenopleiders krijgen bij de activiteiten een adviserende rol. De beschrijvingen van de vakkennis die de verschillende soorten lerarenopleidingen opstellen verschillen op dit moment qua structuur en abstractie sterk van elkaar. De raad stelt ook voor deze beschrijvingen te harmoniseren, zodat soortgelijke opleidingen met elkaar kunnen worden vergeleken en er samenhang in alle kennisbeschrijvingen komt. Naast de toetsing van de inhoudelijke vakkennis bij aanstaande leerkrachten stelt de Onderwijsraad tot slot voor dat lerarenopleidingen gezamenlijk een project `Integratief Toetsen´ starten, om de praktijken met algehele toetsing (meer dan vakkennis dus) door het uitwisselen van ervaringen te verbeteren. < > Meer informatie: www.onderwijsraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.