Alle scholen, maar vooral gemengde scholen, werken aan een schoolcultuur die verschillende etnische groepen aan zich bindt. De basis hiervoor ligt in gezamenlijkheid en identifi catie met de school: het wij-gevoel. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies De verbindende schoolcultuur dat onlangs is overhandigd aan staatssecretaris Van Bijsterveldt Onderwijs.

Scholen in Nederland worden steeds zwarter of witter. Ook het aantal scholen met een multiculturele leerlingenpopulatie neemt toe. Scholen die succesvol zijn in het realiseren van een verbindende schoolcultuur hebben een duidelijke visie op de meerwaarde van hun school en stellen dit centraal in hun handelen. Bewustwording omtrent de verantwoordelijkheid van de school en stelselmatig werken aan de schoolcultuur blijken in de praktijk belangrijker dan de gekozen route.

Gezamenlijk perspectief
De Onderwijsraad onderscheidt in de praktijk drie routes die scholen hanteren bij het creëren van een gezamenlijk perspectief oftewel wij-gevoel. “De eerste route is die van de convergentie: eerst de toekomst, dan de herkomst van de leerlingen. Alle leerlingen deelnemers van de school groeien op in de Nederlandse context. Hun talenten, rechten, plichten en verantwoordelijkheden staan voorop. Er is bewust geen specifi eke aandacht voor de culturele achtergrond van leerlingen. De tweede route is die van de diversiteit: eerst de herkomst, dan de toekomst van de leerlingen. Alle leerlingen zijn anders en de school kan een verzamelplaats van culturen zijn. In de derde route staan levensbeschouwingen en religies als bindmiddel centraal.”

Investeren in externe relaties
De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat gemengde scholen bewust kiezen hoe ze om willen gaan met cultureeletnische verschillen; de drie routes kunnen daarbij als voorbeeld dienen. “Scholen kunnen hun schoolcultuur daarnaast ontwikkelen en versterken door in externe relaties te investeren en deze te betrekken bij activiteiten zoals bijvoorbeeld sporttoernooien of andere samenwerkingstrajecten.” De raad ziet voor de overheid de taak weggelegd om meer onderzoek te doen naar schoolcultuur. “Verder is het belangrijk om de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet op actief burgerschap en sociale cohesie ook in het licht van schoolcultuur goed in de gaten te houden.” De minister en staatssecretaris kunnen volgens de raad alle drie de routes stimuleren, waaronder profi elscholen in zowel openbaar als bijzonder onderwijs op het gebied van levensbeschouwing en godsdienst. Ook een zogenoemd kosmopoliet schoolprofi el, waarbij de nadruk ligt op interculturalisering en internationalisering van het onderwijs, zou goed passen in de drie routes, aldus de Onderwijsraad.

Bron
Kader Primair 7 – Maart 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws