Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling doet de Onderwijsraad om te voorkomen dat besturen die aantoonbaar en langdurig tekort zijn geschoten opnieuw een school of nevenvestiging oprichten die door de overheid moet worden gefinancierd.

Verder adviseert de Onderwijsraad om een directe meting toe te passen om het te verwachten aantal leerlingen op een nieuwe school te bepalen. Zo kan de levensvatbaarheid van nieuwe scholen sneller worden bepaald en herhaald sluiten wegens te lage leerlingenaantallen worden voorkomen.  Ook moeten ‘ondeugdelijke scholen’ voorkomen worden door eisen te stellen voordat zij bekostiging ontvangen.

Onder de huidige wet- en regelgeving hoeft het bevoegd gezag van een nieuwe school pas na toekenning van bekostiging verantwoording af te leggen over de vraag of het in staat is deugdelijk onderwijs te verzorgen. De Onderwijsraad herhaalt zijn eerdere advies dat het bestuur van een onderwijsinstelling dit al voor bekostiging van de school door de overheid zou moeten kunnen aantonen. Dat betekent dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: het onderwijspersoneel is bevoegd; de bestuursconstructie voldoet aan de eisen; de voorbereiding van een schoolplan is vrijwel afgerond; en voor direct onderwijsgevenden, de bestuurders en de toezichthouders kan een verklaring omtrent gedrag worden getoond.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws