Onderwijsraad: Engels al in groep 1 of 5

 Onderwijsraad: Engels al in groep 1 of 5

Economisch gezien neemt de vraag naar taalbeheersing toe. Nederlanders spreken volgens de Onderwijsraadminder goed Engels (of Duits of Frans) dan zij zelf denken. Nederland begint internationaal gezien dan ookrelatief laat met Engels. En juist jonge kinderen tot 7 of 8 jaar zijn erg gevoelig voor taal. Daarom wil de raadeerder met vreemde talenonderwijs beginnen. Dit staat in een advies aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer zal volgens de Onderwijsraadbij de regering moeten aandringenop extra inspanningen enlangetermijnbeleid, zeker voor tien jaar.Het (niet verplichte) beleid voor scholenmoet zich volgens de raad in eersteinstantie richten op de toegespitste,aanvullende opscholing van leerkrachtenen op de invoering van het Europeesreferentiekader voor talen. De studie- envervangingskosten hiervoor zouden gefinancierdmoeten worden uit een nog opte richten fundatie die beurzen verstrektaan leerkrachten, zoals opgenomen inhet Actieplan LeerKracht van Nederland.De kwaliteit van het Engels op de pabo ismomenteel erg wisselend. Concreet steltde Onderwijsraad hiernaast onder anderehet volgende voor met betrekkingtot het basisonderwijs:

o Begin in het basisonderwijs in groep1 of groep 5 met onderwijs in hetEngels*, nu wordt gewoonlijk pas ingroep 7 (10-jarige leeftijd) begonnen.Ook toetsen de meeste basisscholen nuhet bereikte eindniveau nog niet.
o Het voortgezet onderwijs moet aansluitenop deze twee beginniveaus. Hetbeheersingsniveau van leerlingen diedaar instromen loopt nu nog uiteen ener is weinig overleg tussen de sectorenover aanpak en materialen.
o Maak meer gebruik van onderdompelingsmethodes(een deel van dereguliere lessen in een vreemde taal),zodat geen uitbreiding van het leerplannodigis.
o Sta Engels* via een wetswijziging toeals mogelijke deelvoertaal in het basisonderwijsvoor maximaal 15 procentvan de onderwijstijd.

De Onderwijsraad benadrukt dat kernvakkenals rekenen en Nederlands niet mogenondersneeuwen. Dat is wel de vrees vansommige politici, naast de tijdsinvesteringen de vraag of scholen het wel aankunnen.Op sommige scholen wordt al (spelenderwijs)vroeg vreemdetalenonderwijs gegeven,zoals bij voorbeeld in Rotterdam.

* Eerst Duits en Frans in de grensstreken
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.