Als gevolg van dalende leerlingenaantallen komen er in veel regio's steeds meer kleine scholen. Dat is duur en zet de onderwijskwaliteit onder druk. “Verhoog de opheffingsnorm voor basisscholen en stimuleer regionale samenwerking”, staat in het advies ‘Grenzen aan kleine scholen’, dat de Onderwijsraad onlangs aan staatssecretaris Dekker overhandigde.

Om ook in krimpgebieden zorg te dragen voor een kwalitatief sterk en gevarieerd onderwijsaanbod is volgens de Onderwijsraad het aanpassen van de opheffingsnormen en de bekostigingssystematiek noodzakelijk. Regionale samenwerking is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat ouders en leerlingen ook in de toekomst kunnen kiezen tussen verschillende kwalitatief sterke scholen. Tussen nu en 2020 wordt landelijk een daling van 100.000 leerlingen verwacht (6,6%). Lokaal kan dit percentage oplopen tot wel 20% (bijvoorbeeld in de Achterhoek). Kleine scholen zijn vaker zwak en kunnen moeilijker de rol van sociale ontmoetingsplaats voor leeftijdsgenoten waarmaken. De raad adviseert daarom het aantal kleine scholen te beperken. Ook met minder scholen is volgens de raad de keuzevrijheid van ouders en leerlingen te garanderen. Nederland kent een fijnmazig scholenaanbod, dus ook wanneer een school sluit is er op redelijke afstand een andere school bereikbaar.

Aanbevelingen
De Onderwijsraad adviseert om de minimum opheffingsnorm in het primair onderwijs te verhogen naar 100 leerlingen. De grens ligt in dunbevolkte gebieden ligt de grens nu bij 23 leerlingen. Daarnaast stelt de raad voor de huidige kleinescholentoeslag te vervangen door een toeslag voor scholen in dunbevolkte gebieden. Daarnaast is het noodzakelijk dat scholen in de regio gaan samenwerken om een goed en gevarieerd onderwijsaanbod ook bij dalende leerlingenaantallen te behouden. Die samenwerking kan volgens de raad gestimuleerd worden met een zogenoemd Regionaal aanpassingsplan (RAP). Wettelijke regels die de samenwerking bemoeilijken, moeten worden vereenvoudigd en scholen die samenwerken moeten tijdelijk de kleinescholentoeslag kunnen behouden.

Gemengde gevoelens
De AVS heeft gemengde gevoelens wat betreft het standpunt van de Onderwijsraad. AVS-voorzitter Ton Duif: “Wij zijn nog niet overtuigd dat scholen onder 100 leerlingen per se slecht functioneren. Of een school moet sluiten moet niet alleen afhankelijk zijn van het aantal leerlingen, maar ook óf de school slecht presteert. Daar hebben we de mogelijkheid al voor in de WOT, de minister kan zeer zwakke scholen sluiten. Verder moeten we de impact niet onderschatten wat sluiting van een school betekent, zowel voor de kinderen als de (dorps)gemeenschap.” Duif stelt ook dat juist op kleine scholen onderwijs op maat gegeven kan worden. “Kleine scholen zouden het ideale terrein moeten zijn voor onderwijsvernieuwing. Professionalisering, daar gaat het om.”

Staatssecretaris Sander Dekker komt begin april van dit jaar met een beleidsaanpak van de leerlingdaling.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws