Onderwijsinspectie start project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’

In december 2020 bezoekt de inspectie 60 à 70 scholen en opleidingen om in kaart te brengen wat scholen/opleidingen doen en wat de kwaliteit van het afstandsonderwijs is. In het project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ kijkt de inspectie met scholen, opleidingen en besturen mee hoe zij met afstandsonderwijs omgaan.

Het coronavirus (ofwel COVID-19) blijft voor verstoring van het reguliere onderwijs zorgen. Scholen en instellingen moeten regelmatig moeite doen om de bezetting rond te krijgen en onderwijs is regelmatig digitaal of hybride. De inspectie realiseert zich dat het voor veel scholen en instellingen zoeken blijft en vindt het in deze tijden extra belangrijk ervaringen te delen en van elkaar te leren. Daarom is de inspectie het project ‘Kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ gestart.

Met dit project wil de inspectie een eerste beeld schetsen van de verschillende praktijken en van de kwaliteit van het afstandsonderwijs voor leerlingen. Ze brengt hierbij in kaart wat er al goed gaat, waar scholen tegenaanlopen en wat in het afstandsonderwijs nodig is.

De eerste fase van het onderzoek vindt in december plaats op 60 à 70 scholenscholen en opleidingen. De inspectie gebruikt de eerste uitkomsten voor de Staat van het Onderwijs 2021, zodat ze een eerste inzicht kan geven in de kwaliteit en de kwaliteitsborging van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs.

Het onderzoek vindt op afstand (digitaal) plaats. De gebruikelijke instrumenten worden gehanteerd, zoals gespreksleidraden en het waarderingskader. De inspectie kijkt – waar mogelijk – met leerlingen mee in de digitale lessen, voert gesprekken met leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van lessen of lespakketten in kaart te brengen. De inspectie voert deze onderzoeken uit in de sectoren po, vo, so en mbo.

Link