Onderwijshuisvesting niet op orde

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting (hierna IBO) uit 2021 concludeerde dat er geen eenduidige eisen zijn waar onderwijshuisvesting aan moet voldoen. Om hier beter beeld bij te krijgen heeft het onderzoeksbureau AEF in opdracht van OCW alle beleidsdoelstellingen en wettelijke eisen die gaan over of raken aan onderwijshuisvesting in kaart gebracht. AVS maakt zich al veel langer sterk voor het aanpakken van onze schoolgebouwen: er moet actie worden ondernomen!

Dit rapport is onlangs ter beschikking gesteld van de Tweede Kamer en bevat een aantal interessante aanbevelingen.

IBO Onderwijshuisvesting

Het IBO stelde dat een integraal beeld ontbreekt van de eisen waaraan onderwijshuisvesting moet voldoen. Daardoor bestaat onduidelijkheid over welke eisen wanneer voor wie gelden.

  • De eisen zijn versnipperd over verschillende wetten, regelingen en akkoorden.
  • De status van een eis is niet altijd helder: zo zijn er naast wettelijke eisen ook beleidsdoelstellingen, normen en kwaliteitskaders.
  • De eisen verschillen soms voor type onderwijssector of voor type gebouw.
  • In het IBO wordt een voorbeeld gegeven van tegenstrijdige wetgeving.

Onderzoek van AEF

Onderzoeksbureau AEF concludeert opnieuw dat er weinig wetten zijn die specifieke eisen stellen aan onderwijshuisvesting. De meeste eisen betreffen verplichte minimumeisen die voortvloeien uit algemene bouwregelgeving.

Hoewel vanuit het IBO een beeld is ontstaan dat er veel tegenstrijdige wet- en regelgeving is rondom onderwijshuisvesting, concludeert AEF dat dit niet het geval is. Toch kan er wel onduidelijkheid zijn over waaraan een schoolgebouw moet voldoen doordat wettelijke (minimum)eisen achterlopen bij (wettelijke)doelstellingen en/of maatschappelijke verwachtingen.

Een belangrijke conclusie, vindt AVS, is dat er geen eenduidig basisniveau voor onderwijshuisvesting geldt en dat er veel afhangt van het bouwjaar van het gebouw.

AEF adviseert om te verkennen of het mogelijk is om meer regie te nemen op de kwaliteit van onderwijshuisvesting door eisen te stellen die een basisniveau garanderen.

Het onderzoek van AEF mist twee belangrijke aspecten (wat ze zelf aangeven in hun inleiding): in overleg met OCW is namelijk besloten om de wettelijke eisen en beleidsdoelstellingen op een aantal thema’s buiten scope te plaatsen. Dit geldt voor:

  • Inclusief onderwijs
  • Caribisch Nederland en
  • Integrale kindcentra (IKC) en multifunctionele accommodaties (MFA).

Wat de IKC’s betreft, verwijst OCW naar de Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs die in samenwerking met een aantal partijen uit het onderwijsveld in 2021 is opgesteld.

Wat vindt AVS?

AVS maakt zich al veel langer sterk voor het aanpakken van onze schoolgebouwen: veel gebouwen zijn niet aangepast aan de eisen van deze tijd, niet alleen voor wat betreft het onderwijs maar ook als het gaat om ventilatie, ruimte, flexibiliteit, verwarming en verkoeling et cetera. Niet voor niets ondertekende AVS al in september 2022 het Manifest Goede Schoolgebouwen. Weet je het nog? Tijdens de coronacrisis kwam de slechte toestand van de gebouwenvoorraad nadrukkelijk bovendrijven! Dit is nu het zoveelste onderzoek… wanneer wordt er actie ondernomen!?

In juli 2023 is een groeifondsaanvraag goedgekeurd, waarin 275 miljoen euro is vrijgemaakt om samen te leren hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en efficiënter kunnen renoveren en vernieuwen. AVS vindt het een gemiste kans dat tot nog toe thema’s als inclusief onderwijs en IKC’s/MFA’s niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo blijven we achter de feiten aanlopen… Dat is niet alleen frustrerend, maar op de lange termijn ook duur! Hopelijk biedt de uitwerking van de groeifondsaanvraag nieuwe mogelijkheden. Regeren is vooruitzien!

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden