Onderwijsbegroting 2008

De onderwijsbegroting voor het jaar 2008 ademt een sfeer van ambities en elan. Dat is verfrissend. Bovendien wordt op een aantal onderdelen een heldere analyse gegeven van de knelpunten. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) deelt die analyse en is blij met de ambities van de bewindslieden. “Maar”, zo stelt de AVS, “we kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat de minister en de staatssecretarissen nog niet klaar zijn met hun werk. Voor een groot deel van de plannen en de aangekondigde maatregelen lijkt het benodigde budget te zijn vergeten.”

De AVS heeft samen met de besturenorganisaties een eerste reactie op de onderwijsbegroting uitgegeven. In aanvulling daarop, legt de AVS het accent op de positie van de schoolleider: “In de komende maanden, onder andere in het overleg over de onderwijs-CAO, willen we boter bij de vis zien als het gaat om verbetering van de salarissen voor directeuren en middelen voor structurele ondersteuning.”

Het gezamenlijk commentaar van de organisaties voor bestuur en management

Onderwijsbegroting pas in oktober?
Minister levert half werk

De organisaties voor bestuur en management [1] zijn van mening dat de onderwijsbegroting voor 2008 bol staat van de ambities en goede voornemens, gericht op de verbetering van de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs. Maar de minister spreekt niet uit hoe hij zijn plannen wil realiseren. De financiële onderbouwing van een groot deel van de plannen komt pas in oktober. Wij steunen de betrokken bewindslieden in hun analyse van de belangrijkste knelpunten in het onderwijs. De tijdelijke Commissie Leraren constateerde vorige week dat er minstens 1,1 miljard euro extra nodig is. Voor de kwaliteitsagenda is ook substantieel meer geld nodig. Dit komt bovenop een budget voor het terugdringen van het tekort aan schoolleiders, in de vorm van betere salariëring en de door de staatssecretaris toegezegde personele ondersteuning.

Advies Commissie Leraren
Tijdens de presentatie van het advies van de commissie-Rinnooy Kan stelde de minister dat hij de voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren. Wij steunen de minister in zijn ambities, maar wij gaan er wel van uit dat hiervoor voldoende middelen worden toegevoegd aan de onderwijsbegroting. Als de minister het benodigde geld uit de lopende begroting denkt te halen, vindt hij ons tegenover zich. We waarderen het dat de bewindslieden, vooruitlopend op het advies van de commissie-Rinnooy Kan, al melden bij de beleidsreactie ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs.

Kwaliteitsagenda (rekenen en taal)
Voor de versterking van het onderwijs in rekenen en taal wordt 1,5 miljoen extra beschikbaar gesteld (uit de enveloppenmiddelen). Wij onderschrijven de noodzaak van de verbetering van de onderwijskwaliteit, maar het beschikbare bedrag is volstrekt onvoldoende.

Passend onderwijs
In de begroting is een bedrag van 20 miljoen structureel gereserveerd voor passend onderwijs. Dit betekent dat dit budget voor de komende periode gelijk blijft. Dit is onvoldoende om de ambitie waar te maken.

Kinderopvang en BSO
De extra investeringen om de wachtlijsten voor BSO weg te werken zijn sympathiek, maar wat wij missen is een samenhangende visie op buitenschoolse opvang en onderwijs.

Materiële instandhouding
Het is opvallend dat de minister de programma´s van eisen pas in 2011 wil evalueren. Dit, in combinatie met het ontbreken van prijscompensatie, levert op dat er de komende jaren geen geld extra komt. Daarmee is sprake van relatieve achteruitgang.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.