Onderwijsatlas vo toont arbeidsmarktontwikkelingen

Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Dat zijn de thema’s die aan bod komen in de Onderwijsatlas vo, een initiatief van Voion. Aan de hand van grafieken en kengetallen laat de atlas een samenhangend beeld zien van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De landkaarten laten de regionale verschillen zien. Enkele opvallende highlights:
–      De komende jaren zal het aantal leerlingen in veel gebieden afnemen;
–      De meeste vacatureknelpunten treden de komende jaren op bij scheikunde, natuurkunde, Duits, Klassieke Talen en Frans;
–      In vergelijking met het po zijn in het vo relatief veel mannen werkzaam. Wel is het aandeel vrouwen de afgelopen jaren toegenomen. De sterkste stijging is zichtbaar bij het directiepersoneel;
–      De laatste jaren zijn er meer leraren in salarisschaal LD gekomen en wordt het merendeel van de lessen bevoegd gegeven. Wel zijn er verschillen zichtbaar tussen de diverse onderwijstypes, vakken en regio’s;
–      De afgelopen jaren is het aantal studenten aan de lerarenopleiding licht gestegen. De opleiding tot leraar Engels, lichamelijke opvoeding en wiskunde zijn het meest populair. Frans, scheikunde en Klassieke talen zijn minder populair;
–      Afgestudeerden aan de lerarenopleiding vinden de afgelopen jaren minder eenvoudig een baan in het onderwijs. Afgestudeerden lichamelijke opvoeding vinden het minst eenvoudig een baan in het onderwijs;
–      Het ziekteverzuim in de sector is tot 2015 licht gedaald, terwijl het aantal WIA- en WW-uitkeringen is toegenomen;
–      De meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan en is zeer bevlogen, maar ervaart tegelijkertijd ook regeldruk. Het personeel is met name tevreden met de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. Het minst tevreden is het personeel met de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, de informatievoorziening binnen de organisatie en de beloning.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.