Onderwijsakkoord vraagt om gezamenlijkheid

Onderwijsakkoord vraagt om gezamenlijkheid

AVS geeft geen steun aan het standpunt van AOb, CNV, FNV en FvOv om nu al een voorschot te nemen op de uitkomst van een discussie over het CAO stelsel die nog moet gaan plaatsvinden. Het belang van schooldirecteuren is daar niet bij gediend. Zoals afgesproken in het Onderwijsakkoord dienen wijzigingen van het stelsel niet aan de cao tafel maar eerst op bestuurlijk niveau besproken te worden met alle betrokken partijen. Die stap is nu overgeslagen.

AVS heeft, net als alle andere partijen, zich met het tekenen van het Onderwijsakkoord gecommitteerd aan het samen oplossen van het arbeidsmarktprobleem in het onderwijs. Dit akkoord biedt alle kansen voor verbeteringen in de manier waarop cao’s in het funderend onderwijs tot stand komen. Ook AVS is van mening dat deze verbeteringen nodig zijn. De huidige manier van werken is weinig transparant en heeft, in ieder geval voor de schooldirecteuren, de afgelopen jaren te weinig opgeleverd.

Het stelsel zelf (inclusief de rol van zowel werkgevers als werknemers) is ook wat AVS betreft onderwerp van gesprek. Wij vinden echter dat er eerst een goede analyse moet plaatsvinden waarbij samen de verschillende oplossingsrichtingen onderzocht worden. De oplossing van de andere bonden is geen garantie dat dit de positie van schooldirecteuren aan de CAO tafel versterkt.

Met deze actie zetten de vakbonden, die met name de belangen van leerkrachten behartigen, de samenwerkingsrelaties binnen de sector onnodig op spanning. Die spanning draagt niet bij aan het oplossen van de problemen waar we met elkaar voor staan in het onderwijs en waar schooldirecteuren dagelijks mee geconfronteerd worden.

AVS richt zich op het versterken van de positie van de schooldirecteur, zowel wat betreft de inhoud van het vak als de voorwaarden waaronder het beroep wordt uitgeoefend. De schooldirecteur verbindt de wereld van het lesgeven met de wereld van het besturen. AVS doet dit ook; we brengen onze visie op een constructieve en transparante manier voor het voetlicht en zijn zelfbewust gericht op draagvlak. Vanuit die houding toetsen we voorstellen van derden en maken we een eigen afweging. AVS roept dan ook op tot bestuurlijk overleg met alle partijen om uit deze impasse te komen.