In 2019 is het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid wordt gebruik gemaakt van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie van OCW heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging.

Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

Vanwege het nieuwe beleid is een overgangsregeling ingesteld. In de eerste drie bekostigingsjaren wordt de nieuwe bekostiging vergeleken met de bekostiging die zou zijn toegekend op basis van de oude bekostigingssystematiek (de oude gewichten- en impulsregeling). Als uitgangspunt wordt hiervoor de teldatum 1 oktober 2018 gehanteerd.

Als het onderwijsachterstandenbudget op de school afneemt, dan wordt het verschil tussen het nieuwe en het oude bedrag met een bepaald percentage opgenomen in het nieuwe bedrag. Hiervoor gelden de volgende percentages:
– schooljaar 2019-2020: 75 procent;
– schooljaar 2020-2021: 50 procent;
– schooljaar 2021-2022: 25 procent;
– schooljaar 2022-2023: onderwijsachterstandenbudget op basis van nieuwe regeling.

Als het onderwijsachterstandenbudget van een school toeneemt, wordt het hogere nieuwe budget verminderd met een bepaald percentage van het verschil tussen het nieuwe en oude budget. Dit percentage betrof 49 procent in het schooljaar 2019-2020. Voor het schooljaar 2020-2021 is het percentage vastgesteld op 26,55 procent.

In schooljaar 2022-2023 is de overgangsregeling niet meer van kracht en worden de onderwijsachterstandsbudgetten volledig toegekend op basis van de nieuwe regeling.
Voor de vergoeding op BRIN-nummer: zie www.duo.nl > zakelijk > instellingsinformatie > zoeken op naam > informatie opvragen op instelling

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders