‘Onderwijs vraagt leiderschap’ is een stevig boek van ongeveer 220 bladzijden over het thema leiderschap in het onderwijs. Opvallend is dat de schrijvers de leraar consequent als eerste noemen. Ze leggen de focus op degene die dagelijks leiding geeft aan het primaire proces, aan het schoolse leren van de leerlingen. Terwijl het zwaartepunt juist telkens ligt in het deel voor de schoolleider.

Het is dan ook vooral bestemd voor schoolleiders. Echter ook leraren, bestuurders en bovenschools directeuren behoren tot de doelgroep. Leidinggevenden die willen inzetten op eigenaarschap bij de medewerkers en die zich verre willen houden van top-down gedrag.
Het boek vindt zijn bronnen onder andere in het gedachtengoed van Alex van Emst, Matthieu Weggeman, Peter Senge en in het algemeen in het Rijnlands denken – in tegenstelling tot het Angelsaksische. Voor een schooldirecteur die echt aan de slag wil, ligt hier een uitgelezen kans. De publicatie heeft veel te bieden als studie- en reflectiemateriaal. De opbouw is consequent en consistent vanuit een achttal aspecten van leidinggeven, die allemaal goed worden uitgewerkt en toegepast op de drie organisatielagen in het onderwijs: leraar – leerlingen, directeur – leraren en bovenschools leidinggevende – directeuren.

De acht aspecten van leidinggeven zijn: collectieve ambitie, inspireren, communiceren, duidelijk zijn en feedback geven, assertief optreden, een hitteschild zijn, attitude en sturen op flow. Elk aspect wordt helder uitgewerkt voor leraren, schoolleiders en bovenschools leidinggevenden. Die consistentie zorgt voor samenhang en versterkt het concept van de schrijvers. Daardoor kan het boek een waardevolle bijdrage leveren aan de dagelijkse praktijk van alle leidinggevenden in het onderwijs. Want wat doe je precies als directeur als de leraren de dragers zijn van het primaire proces? Je zorgt samen met je team voor een helder en collectief doel, waarvan je merkt dat het de medewerkers inspireert en waaraan zij zich kunnen verbinden. Vervolgens ben je actief in het levend houden van die inspiratie, belangrijk voor het werken in flow en met echte energie. Natuurlijk laat je medewerkers via feedback weten hoe je tegen hun werk aankijkt en treedt je actief op als mensen onder hun maat of onder de maat blijven. Tenslotte zorg je ervoor dat iedereen zich zoveel als maar mogelijk is kan concentreren op het primaire proces. Storingen houd je weg waar het maar kan. Dit alles helpt je school, je organisatie, flink op weg naar een meer dan goede school. Het toepassen van al deze beginselen is geen sinecure en vraagt om regelmatige bezinning op het eigen handelen en om structurele feedback van de medewerkers. ‘Onderwijs vraagt leiderschap’ is geen gemakkelijk boek, maar het is wel bijzonder goed geschreven en erg bruikbaar. Om voldoende feedback op het eigen gedrag te verwerven, kun je als leidinggevende – en natuurlijk ook als leraar – de scans gebruiken die in de publicatie zijn opgenomen. Het zijn geen wetenschappelijk onderbouwde instrumenten, maar ze geven wel een heel goed beeld.

Op www.onderwijsvraagtleiderschap.nl worden de acht aspecten van leidinggeven nog eens kort toegelicht. Ook de verschillende scans zijn daar te downloaden, samen met het verwerkingsmateriaal.

Onderwijs vraagt leiderschap, Dick Both, Alex de Bruijn (red.), Scriptum Management, Schiedam, 2012, ISBN 978 905594 8871
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws