De aftrap van de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling, waarin ook de AVS vertegenwoordigd is,  vond plaats op woensdag 16 november op basisschool Op Dreef in Utrecht. Presentatrice Nicolette van Dam ging in gesprek met de kinderen van groep 7 over kindermishandeling en hoe zij kunnen helpen wanneer ze het vermoeden hebben dat een klasgenootje slachtoffer is van mishandeling. Een leerling vertelt hoe vier kinderen uit een bevriend gezin zijn weggehaald bij hun moeder omdat ze werden mishandeld. We moeten voorkomen dat het van generatie op generatie doorgaat, merkt een andere leerling op.

1609Manifest07.jpg
AVS-voorzitter Petra van Haren ondertekent het manifest van de Beweging tegen Kindermishandeling.
 
Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken om de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Zij hebben zich daartoe verenigd in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’, een vervolg op de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die op 14 november haar eindadvies presenteerde. Het startschot voor de beweging – waarin ook de AVS vertegenwoordigd is – werd gegeven op 16 november, midden in de Week tegen Kindermishandeling. “Het doel van de beweging is dat er helemaal geen kindermishandeling meer is”, zegt PO-Raad voorzitter Rinda den Besten. “Laten we in ieder geval met z’n allen samen helpen om het terug te dringen.”

De Beweging tegen Kindermishandeling komt voort uit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die eind 2016 stopt. In het eindadvies ‘Ik kijk niet weg’ van de Taskforce pleit deze voor een Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Alle relevante betrokken partijen moeten hierbij worden betrokken, ook het bedrijfsleven, aldus de taskforce. Ze benoemt daarnaast tien speerpunten die in ieder geval een plek moeten krijgen in het programma, zoals het geven van voorlichting over opvoedingsvraagstukken aan alle aanstaande ouders. Ook wil de Taskforce de positie van kinderen bij vechtscheidingen verbeteren en een ‘kindveiligheidsbrevet’ introduceren voor alle professionals in alle sectoren die met kinderen werken. In tien jaar tijd moet het aantal mishandelde kinderen zo worden teruggebracht naar 60.000.

Eberhard van der Laan tijdens aftrap Week tegen kindermishandeling2.jpg
Eberhard van der Laan van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik tijdens de start van de Week tegen kindermishandeling

Beweging
De looptijd van de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling is minimaal tot 1 januari 2019. De beweging wil alle betrokkenen stimuleren en helpen kindermishandeling aan te pakken. Dat doet ze onder meer door in gesprek te gaan over mogelijke weerstanden en belemmeringen, kinderen voorlichting te geven en het verder onder de aandacht brengen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle scholen zijn sinds juli 2013 verplicht die te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling.
Doel van de beweging is de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs (primair, voortgezet, speciaal), de kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties te verbeteren. De opvang en de school zien veel, zo niet alle kinderen, en kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren en terugdringen van kindermishandeling. Een van de ambities van de beweging is het vergroten van kennis bij professionals over de meldcode en van handelingsbereidheid (actie) aan de hand van de meldcode. Samenwerken met gemeenten en andere ketenpartners als jeugdzorg is hierbij een belangrijk speerpunt. Evenals ouders met opvoedingsproblemen actief doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties en zorgen voor een warme overdracht: pas loslaten als het kind veilig is. Daarnaast is informeren en adviseren van ouders over waar zij terecht kunnen met vragen over kindermishandeling – zowel in de huiselijke sfeer, als in opvang en school – van belang.

Manifest
Eerder ondertekenden de diverse onderwijs-, kinderopvang- en ouderorganisaties vertegenwoordigd in de beweging een manifest. AVS-voorzitter Petra van Haren was een van de ondertekenaars: “De AVS heeft zich verbonden aan het gedachtegoed van deze brede beweging tegen kindermishandeling. “Het welzijn van alle kinderen is aan de orde. We zien dat scholen hier op allerlei manieren mee bezig zijn, maar signaleren ook dat ketenpartners niet altijd goed op elkaar aansluiten of alleen hun zeer beperkte mandaten en verantwoordelijkheden invullen, zonder follow up of nadere verbinding in diezelfde keten. De rol en ondersteuning van schoolleiders bij de professionele dialoog in de school over hoe je als team omgaat met zaken als kindermishandeling en huiselijk geweld en de rol van de meldcode is van groot belang. Binnen de school dient aan de hand van protocollen en afspraken gehandeld of doorverwezen te worden. Bijscholing over de meldcode, inzicht in de schoolpopulatie en een goede relatie met ouders zijn daarbij essentieel.”

1609Manifest01.jpg
Alle ondertekenaars van het manifest van de Beweging tegen Kindermishandeling

Internetconsultatie meldcode
De bewindslieden van VWS hebben een aanvulling op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opengesteld voor internetconsultatie. De aanvulling is een verplichting om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals kunnen beoordelen of er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij hoort de verplichting deze gevallen te melden, zodat Veilig Thuis een veiligheidstoets kan uitvoeren en kan zorgen voor structurele beoordeling en monitoring. Via internet kan iedereen zijn mening geven over de voorgestelde regeling. De internetconsultatie loopt tot 24 november aanstaande.

manifest.jpg

Foto's: Wiebe Kiestra en Jean-Pierre Jans

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders