Jihadisme moet worden aangepakt. In en met het onderwijs. Daarom moet ook onderwijs vertegenwoordigd zijn in de veiligheidskamers waarin ketenpartners samenwerken om de veiligheid te bewerkstelligen. Dat bepleit voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders op het 20e AVS-congres op 20 maart in Nieuwegein. Staatssecretaris Sander Dekker zal de 1000 aanwezigen aan het eind van de dag toespreken.
 
Veiligheid op school heeft hoge prioriteit. Pesten, wapenbezit en geweld komen te veel voor. “De school moet een veilige plek zijn”, zegt Van Haren. De AVS doet daarom nadrukkelijk de suggestie om onderwijs te koppelen aan de bestaande regionale veiligheidskamers, organisatorische verbanden die een multidisciplinaire aanpak beogen inzake huiselijk geweld, kindermishandeling, risicojeugd, jihadisme, loverboys en zo meer. Van Haren: “Naast allerlei ketenpartners zoals politie, justitie, gemeente en jeugdzorg ontbreekt onderwijs daar nu, terwijl juist de verbinding van lokale expertise oplossingen kan vinden voor de hedendaagse complexe problemen.”
 
Over het veranderende inspectietoezicht geeft ze aan dat er op dit moment goede ervaringen worden opgedaan met scholen die de rol van ‘critical friend’ zelf oppakken met inzet van zelfevaluatie, visitatie en collegiale rapportage. ”Een werkwijze die vooral verder uitgewerkt moet worden. Zelf zicht hebben op je eigen kwaliteit. Kracht van de scholen en schoolleiders ontwikkelen en benutten, komen tot een sterke en professionele leergemeenschap!”
De AVS werkt eraan om het belang en de facilitering van de positie van de schoolleider nadrukkelijk te benoemen en zichtbaar te maken. “U ziet dit bijvoorbeeld terug in onze cao-inzet waar wij vooral pleiten voor voldoende tijd voor het uitoefenen van de leidinggevende taken en ruimte voor de verdere professionalisering van leidinggevenden. Tussen het bevoegd gezag, de werkgever en het onderwijs- en ondersteunend personeel is de schoolleider de spil die als operationeel werkgever bepalend is voor de kwaliteit van de school. De taak om het personeel te ondersteunen en faciliteren is cruciaal om de professionals en daarmee het primaire proces de ruimte te geven.”
 
Economische groei en voorbereiding op de arbeidsmarkt van straks zijn leidende begrippen aan het worden. Een voorbeeld daarvan is de brief van staatssecretaris Dekker aan de tweede kamer eind vorig jaar betreffende toekomstgericht funderend onderwijs waarin vooral de rol van het funderend onderwijs wordt weggezet als een voorbereiding op de succesvolle loopbaan en het vinden van een goede baan. “De AVS stelt zich hierbij kritisch op. Het is een eenzijdig perspectief. Diversiteit is juist de kracht van ons land. Onderwijs investeert in de volle breedte van talenten. Een maatschappij heeft in dit kader als belang om onderwijs niet als kostenpost maar als investering te zien!”
 
Schoolleiders doen ertoe, investeren in leiderschap loont en professionaliseren van schoolleiders doet ertoe, benadrukt Van Haren. “Ik roep schoolleiders, de politiek, de besturen, de sociale partners en alle andere belanghebbenden in en om de school op om leiderschap te waarderen en te positioneren. De relatie met onderwijskwaliteit is onomstotelijk aangetoond.”

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws