Onderhandelaarsakkoord primair onderwijs 2021: 2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

De werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in het onderwijs stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.  

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:  

De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.  

  • De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs. 
  • De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. 
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. 

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende week voorgelegd aan aan de achterbannen van de vakbonden en werkgevers. 

500 miljoen voor verbetering salarissen  

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin zij samen afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het po. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. 

Uitgangspunt is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs. 

Reactie AVS-voorzitter

De AVS zal dit onderhandelaarsakkoord neutraal aan haar leden voorleggen. Er is in de afgelopen periode door onze leden verschillend gereageerd op de cao’s, zeker waar het de effecten voor schooldirecties betreft. De uitwerking die door besturen is gegeven aan het actualiseren van het functiebouwwerk is ook heel divers geweest en dat maakt dat onze leden behoorlijk verschillend in hun verwachtingen en tevredenheid zitten. Op dit moment is er een concreet perspectief dat cao-partijen o.a. specifieke beloningsafspraken voor schoolleiders in een nieuwe CAO PO voor 2022 gaan maken dat aansluit bij de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer inzake de besteding van de extra investering van 500 miljoen euro in het primair onderwijs.

Van Haren: “Zo snel mogelijk toekomen aan de cao-onderhandelingen voor 2022 met genoemd perspectief heeft gemaakt dat we mee zijn gegaan in een platte loonafspraak voor 2021. De AVS had graag al in deze ronde afspraken willen maken die specifiek tegemoet komen aan de betere erkenning en waardering voor schoolleiders. Dat dit nu pas in 2022 op tafel ligt vinden we enerzijds teleurstellend, anderzijds vinden we ook dat de loonruimte die er al sinds januari 2021 is, in het hier en nu alvast naar u toe moet komen.” Met alle factoren die er nu liggen willen we u daarom neutraal om uw mening vragen op dit onderhandelaarsakkoord. Het feit dat wij dit aan u voorleggen geeft aan dat wij dit graag mede ondertekenen om snel door te kunnen naar de volgende fase, maar de achterbanraadpleging onder onze leden is daarbij bepalend voor ons handelen.

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende week voorgelegd aan de AVS-leden. Zij ontvangen een mail met daarin een link naar een peiling. Invullen kan tot en met 24 oktober 2021.