Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75% loonstijging

Er is een nieuw onderhandelaarsakkoord tot stand gekomen met een loonstijging van 4,75% èn een eenmalige uitkering van 500 euro voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Tevens zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Karin Straus, voorzitter AVS: “Dit is een mooi resultaat dat voor een deel tegemoet komt aan de huidige inflatie. Goed dat de middelen voor de professionalisering structureel zijn!”

Dit akkoord komt krap 2 maanden na de vorige CAO (22 april 2022) waarin de loonkloof tussen VO en PO is gedicht. De reden hiervoor is enerzijds omdat per 2 augustus 2022 de nieuwe wet in gaat waarin het ouderschapsverlof wordt geregeld en anderzijds omdat er een onderhandelaarsakkoord in het VO is gesloten en er daardoor een nieuwe loonkloof dreigde. De looptijd van dit onderhandelaarsakkoord is dan ook van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023 om de planning met de CAO VO gelijk te trekken. De verhoging van 4,75% per 1 juli 2022 werkt door in de gebruikelijke andere loonelementen en in de bovenwettelijke uitkeringen. Medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor). Deze uitkering is pensioengevend.

De professionaliseringsgelden zijn bedoeld om de basisvaardigheden in het onderwijs te verbeteren en worden op school niveau toegekend. Het budget voor de sector primair onderwijs is 65 miljoen euro. Het bedrag voor een school is gebaseerd op het leerlingaantal. Het bedrag per leerling is verschillend voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Op teamniveau worden afspraken gemaakt als onderdeel van het werkverdelingsplan op welke manier de beschikbare middelen ten goede komen aan tijd en ruimte voor professionaliseringsactiviteiten van de leraren en ondersteuners.  “Deze middelen maken dat de schoolleider met het team aan de slag kan om samen vast te stellen wat er nodig is om het onderwijs te verbeteren. Het gaat om structurele middelen waardoor je voor een langere termijn als team aan het versterken van de basisvaardigheden van je leerlingen kunt werken. De schoolleiders kunnen hierdoor meer handen en voeten geven aan onderwijskundig leiderschap.” aldus Karin Straus.

De nieuwe regeling voor het ouderschapsverlof kent een hoger percentage en stelt grenzen aan de flexibele invulling daarvan. De huidige regeling is als volgt: 1040 uur verlof, waarvan 415 uur betaald tegen 55% van het salaris en 625 uur onbetaald waarbij de pensioenafdracht gelijk blijft. Dit verlofrecht bestaat tot het kind de leeftijd van 8 jaren heeft bereikt. Per 2 augustus treedt een nieuwe wet in werking die in deze CAO is meegenomen. Volgens de nieuwe regeling wordt per 2 augustus 2022 het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 75% van de bezoldiging. Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar, kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden (55% van de bezoldiging). De terugbetalingsregeling (artikel 8.19 lid 3 en 4 van de CAO PO) vervalt per 2 augustus 2022 voor het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat is opgenomen in het eerste levensjaar. Voor reeds bestaande afspraken zal een overgangsrecht worden uitgewerkt in de CAO tekst.

De AVS legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden van de AVS. Zij krijgen de mogelijkheid tot 29 juni om voor of tegen dit onderhandelaarsakkoord te stemmen. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2 vakbonden toestemming hebben van hun leden en het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief cao-akkoord, is er een nieuwe cao po. In juli is helder of het onderhandelaarsakkoord door sociale partners omgezet kan worden in een definitief akkoord en ondertekend kan worden.

Ledenraadpleging
De Algemene Vereniging Schoolleiders legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan haar leden voor. Laat horen voor 29 juni 2022 of jij met dit akkoord wel of niet kunt instemmen middels de ledenraadpleging. Een simpel ja of nee is voldoende.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden