Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. De partijen zijn tot een akkoord gekomen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van het primair onderwijs zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.

Het onderhandelaarsakkoord bevat drie belangrijke onderdelen: uitvoering geven aan het Loonruimteakkoord, de Wet werk en zekerheid en het Sociaal akkoord.

De hoofdpunten van het akkoord zijn:

 • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
 • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
 • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
 • Voor het bijzonder onderwijs geldt:

  • Elk schoolbestuur maakt vervangingsbeleid en stemt dit af met de P(G)MR;
  • Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten;
  • Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat.
 • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
 • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

Downloads

Gerelateerd nieuws

 • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

 • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

 • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

 • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd