Onafhankelijkheid Commissies voor Indicatiestelling onderzocht

Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd door onafhankelijke Commissies voor Indicatiestelling CvIs. De onafhankelijkheid van de indicatiestelling is een belangrijk discussiepunt geweest bij de wetgeving. In een onderzoek door het SCO-Kohnstamm Instituut is nagegaan in hoeverre de CvIs onafhankelijk zijn en in hoeverre ouders de indicatiestelling als onafhankelijk van de belangen van verschillende betrokkenen ervaren.

Voor het onderzoek zijn telefonische interviews gehouden met de voorzitters van vrijwel alle CvIs. Het perspectief van de ouders is onderzocht via schriftelijke vragenlijsten en via verdiepende interviews met ouders die in de schriftelijke vragenlijst kritisch waren over de onafhankelijkheid. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bij slechts een klein deel van de CvIs vraagtekens gezet kunnen worden bij de manier waarop in de bestuurlijke organisatie en de vormgeving van de werkprocessen voldaan wordt aan de wettelijk vereiste onafhankelijkheid. Wanneer onafhankelijkheid ruimer opgevat wordt dan de beperkte invulling die in de wet- en regelgeving gehanteerd wordt, blijkt de onafhankelijke positie van de CvI in meer gevallen kwetsbaar. Het oordeel van de ouders over de onafhankelijkheid van het functioneren van de CvI was positief, vooral wat betreft de efficiëntie en zorgvuldigheid van het handelen. Uit de analyse van de samenhang tussen de organisatievorm van de CvI en de beoordelingen van ouders bleek dat het oordeel over de aanmelding als geheel en over de doelmatigheid van de CvI hoger was voor de ouders die geïndiceerd waren door CvIs met een organisatievorm die betere garanties bood voor de onafhankelijkheid. Dit waren de CvIs waarbij het REC gebruik maakt van een externe of een apart gepositioneerde interne organisatie. Het onderzoek sluit af met de conclusie dat de onafhankelijkheid van de indicatiestelling alleen volledig gegarandeerd kan worden door de CvIs formeel geheel te ontkoppelen van de RECs. Het onderzoek naar de onafhankelijkheid van de CvIs maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs BOPO van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen MaGW. Meer informatie: http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/ rapportnummer 753.

Actueel
Kader Primair 4 – december 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.