De Wet Passend onderwijs schrijft voor dat elk samenwerkingsverband een adviescommissie moet hebben die het bestuur adviseert over het bezwaarschrift dat tegen de toelaatbaarheidsbeslissing van het samenwerkingsverband is ingediend.
De Stichting Onderwijsgeschillen biedt samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om zich hiervoor aan te sluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie van Onderwijsgeschillen, die vanaf 1 augustus 2014 bevoegd is.

Ieder samenwerkingsverband heeft de taak te voorzien in een onafhankelijke bezwarenmogelijkheid, als ouders of schoolbesturen het niet eens zijn over de beoordeling van de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of het (voorgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De onafhankelijke Landelijke Bezwaaradviescommissie van Onderwijsgeschillen behandelt vanaf 1 augustus 2014 bezwaren van schoolbesturen of ouders tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo of (v)so. De commissie is multidisciplinair samengesteld, zodat alle vereiste deskundigheden voor de beoordeling van de bezwaren aanwezig zijn. 

Toelaatbaarheidsverklaring
Elk samenwerkingsverband stelt zelf de criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen tot een school voor sbo of (v)so, die onder het samenwerkingsverband valt. Op basis van die criteria beslist het samenwerkingsverband op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of de leerling toelaatbaar is. Dat gebeurt via een toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo of (v)so. De beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring neemt het samenwerkingsverband op basis van een deskundigenadvies. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling niet tot een sbo-school of school voor (v)so worden toegelaten. Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo of (v)so kan zowel door het bestuur van de school van aanmelding als door de ouders/verzorgers van de leerling bezwaar worden ingediend. Zij hebben namelijk een rechtstreeks belang bij de beslissing
over de toelaatbaarheid van de leerling. 

Gunstig
Alle samenwerkingsverbanden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (dit orgaan gaat over de verklaring die het samenwerkingsverband moet afgeven om toegelaten te worden
tot de onderwijssoorten sbo of (v)so) en beschikken hiermee over de wettelijk vereiste adviescommissie. De commissie beoordeelt de bezwaren met behulp van de door het betreffende samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid. De commissie zal volledig onafhankelijk haar oordeel uitbrengen. Zij bestaat uit drie onafhankelijke voorzitters (juristen) en zes leden bij wie de vereiste onderwijskundige, orthopedagogische, psychologische en medische
kennis aanwezig is. De commissie beschikt dus over diepgaande kennis van diagnostiek en het sbo en (v)so. Door de – geanonimiseerde – publicatie van  haar adviezen maakt de commissie zichtbaar langs welke lijnen zij tot haar oordeel
komt, wat de rechtszekerheid bevordert. De commissie moet voldoen aan artikel 13 van boek 7 van de Algemene wet bestuursrecht (art. 7:13 Awb). Dit betekent onder andere dat de commissie uit een voorzitter en ten minste twee leden bestaat, en de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Stichting Onderwijsgeschillen ondersteunt de werkzaamheden van de commissie met een professioneel
en onafhankelijk secretariaat. Procedure De commissie is in beginsel verplicht om partijen te horen. Dat gebeurt in een zitting waarvoor beide partijen worden uitgenodigd. Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de Bezwaaradviescommissie de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het – voor zover nodig – in plaats daarvan een nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. 

Koppeling met klachtencommissie
Niet alle samenwerkingsverbanden hebben eigen personeel in (een centrale) dienst, maar klachten over bejegening of beslissingen zijn ook mogelijk tegen het bestuur of de bestuurders van het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden kunnen de behandeling van die klachten desgewenst afdekken door hun aansluiting bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te koppelen aan de aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.  

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws