Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere toets voor fusies van beperkte omvang. Daarnaast willen de bewindslieden een zorgplicht menselijke maat voor alle besturen introduceren. Dit staat in een brief die op 17 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Uit zowel de evaluatie van de Wet fusietoets als een veldraadpleging over dit onderwerp komen stevige kritiekpunten naar voren. “De fusietoets draagt niet altijd bij aan het behoud van (kleinschalig) onderwijs en heeft onbedoelde neveneffecten op het onderwijsaanbod”, aldus Bussemaker. Heel veel besturen kampen met leerlingendaling (ruim 85 procent in vo, 75 procent in po). Scholen, ouders, leraren en besturen ervaren de huidige fusietoets als een moeizaam en complex proces met een ongewisse uitkomst. Bussemaker erkent dat de zware toets vaak een langdurig traject is dat efficiënter kan.

Met de aanpassingen die OCW nu voorstelt – meer aandacht voor de menselijke maat, samenwerkingen in gebieden met leerlingendaling niet belemmeren en het verminderen van de toetsingslast – worden twee belangrijke bezwaren van het veld weggenomen. Ten eerste wordt de toetsprocedure eenvoudiger; het lokale besluitvormingsproces, het draagvlak en de menselijke maat komen centraal te staan in de toetsprocedure. Ten tweede leiden de aanpassingen ertoe dat noodzakelijke samenwerking beter tot stand komt.

Lichtere toets
Bij fusies van geringe omvang wordt het lokale draagvlak voor de fusie doorslaggevend. Betrokkenheid van alle interne en externe belanghebbenden wordt leidend bij de lichtere toets. Een dergelijke procedure kan binnen vier weken afgerond zijn als:
–      met de fusie een breed en toegankelijk onderwijsaanbod in stand kan worden gehouden;
–      de procedure voor medezeggenschap zorgvuldig is doorlopen en er voldoende draagvlak is onder interne en externe betrokkenen;
–      de menselijke maat in de instelling voldoende geborgd is binnen de aanvraag.
 
Daarnaast blijven er situaties waarin een zware inhoudelijk toets noodzakelijk is.

Menselijke maat
Bussemaker geeft aan dat het altijd van belang is dat scholen, instellingen en besturen zich organiseren zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. “Ïedere leerling, student en docent wil gekend en herkend worden op school. Zij hechten allen veel waarde aan de overzichtelijkheid van onderwijslocaties.” Verder wijst de minister op het belang van een bereikbaar bestuur met korte, heldere besluitvormingslijnen.
Een ander belangrijk punt is de versterking van de positie van de medezeggenschap als het gaat om de invulling van de nieuw in te voeren zorgplicht menselijke maat. Naast het instemmingsrecht ten aanzien van de fusie-effectrapportage (fer) krijgen medezeggenschapsraden in het po en vo een adviesbevoegdheid.
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders