OCW spreekt schoolleiders over herijking sturing

Op 18 april heeft AVS haar reactie op de Kamerbrief over de Herijking sturing in het funderend onderwijs naar de vaste commissie van OCW gestuurd. OCW merkt dat de brief veel heeft losgemaakt onder onderwijsprofessionals. Daarom voeren zij de komende periode een aantal aanvullende gesprekken over hoe de brief bij verschillende actoren binnen het onderwijs is geland.

Herijking is onderwerp van gesprek

Op 5 april heeft de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs de Kamerbrief Herijking sturing funderend onderwijs (Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze brief is het begin van het politieke en maatschappelijke debat over sturing vanuit de overheid en binnen een schoolorganisatie. De brief bevat:

  • een probleemanalyse van wat er nu niet goed genoeg gaat op het gebied van de zeggenschap, bekostiging en arbeidsvoorwaardenvorming;
  • een aantal denkrichtingen die sowieso – los van de keuze voor een bepaalde sturingsfilosofie –verstandig lijken om te doen; en
  • een drietal scenario’s voor een te kiezen sturingsfilosofie.

Digitale bijeenkomst met schoolleiders

Op donderdag 30 mei van 16:00 tot 17:30 uur organiseert OCW een digitale bijeenkomst voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Een aantal van de punten uit de denkrichtingen en scenario’s heeft namelijk rechtstreeks betrekking op schoolleiders. Daarom wil OCW graag van schoolleiders horen hoe zij tegen de brief aankijken, welke goede punten schoolleiders in de brief zien en wat de punten in de brief zijn die zorgen bij hen oproepen.

Doe mee

Meld je aan voor deze digitale bijeenkomst door een mail te sturen naar r.e.vanes@minocw.nl.