Een dag voor de prikactie voor meer salaris en minder werkdruk in het po schrijven de minister en staatssecretaris van OCW een brief aan de Tweede Kamer over de beloning van leerkrachten in het po. Hierin stellen de bewindslieden dat er binnen de OCW-begroting geen ruimte is om een generieke salarisverhoging door te voeren. Ook komt OCW tegelijkertijd met een brief over het lerarentekort in het po.
 
De brief over de salariëring van leerkrachten gaat in tegen de eis van het PO-front, waar ook de onderwijsvakbonden (onder ander de AVS) deel van uitmaken en waar wordt ingezet op een eerlijk salaris voor leerkrachten in het po. Bussemaker en Dekker stellen in de brief dat het beloningsonderzoek, uitgevoerd door SEO, op dit moment nog niet is afgerond. In dit onderzoek, dat op zijn vroegst in juli verschijnt, wordt voor alle overheids- en onderwijssectoren samen uitgevoerd, waarbij een vergelijking met de marktsector wordt gemaakt.
De OCW-bewindslieden geven aan dat er van oudsher een verschil is geweest in de beloning van leraren in de sector po en vo. “Dit komt voort uit de wijze waarop de leraarsfunctie in de loop van de tijd is beschreven en gewaardeerd.” Om een zuiver beeld te krijgen van de inkomensverschillen is het van belang om naast het maandsalaris ook de overige financiële arbeidsvoorwaardelijke aanspraken, zoals eindejaarsuitkering en vakantie-uitkering, te betrekken. In 2009 zijn bijvoorbeeld de maximumbedragen voor leraren in het po niet verhoogd, maar is in plaats daarvan de omvang van de bindingstoelage verhoogd. “De verschillen tussen po en vo zijn in het begin van de loopbaan kleiner en worden groter bij leraren met een aantal jaren ervaring”, aldus Bussemaker en Dekker. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat er van oudsher, al dan niet verklaarbare, verschillen zijn tussen de sectoren po en vo is geen reden om er anno 2017 niet met een objectieve blik naar te kijken of de verschillen nog wel gerechtvaardigd zijn.” 
In de brief staat ook dat de aard en het niveau van de werkzaamheden bepalend zijn voor de functiezwaarte en niet alleen het opleidingsniveau. “In welke mate de gewijzigde omstandigheden waarbinnen leraren hun werk in het po moeten doen aanleiding geven om de functiebeschrijvingen aan te passen, kan alleen door sociale partners worden beantwoord.”
Tot slot schrijven de OCW-bewindslieden dat vanaf 2015 door dit kabinet weer is geïnvesteerd in ruimte voor en loonstijging van ruim 5 procent in 2015-2016. Ook is er, met het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), vanaf 2015 299 miljoen euro, oplopend naar structureel 444 miljoen euro, extra geïnvesteerd in onder andere de verdere professionalisering van leraren. Van Haren: “Investeren in funderend onderwijs is investeren in de basis van ons land. Een kabinet hoort zich af te vragen welke investeringen er nodig zijn vanuit een breed toekomstperspectief.” 
OCW schuilt zich verder achter de demissionaire status van dit kabinet en forse tegenvallers op de eigen begroting als gevolg van hogere prijzen en hogere leerlingenaantallen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een reactie op de brief weten dat hij vindt dat het demissionaire kabinet de salarissen moet verhogen.
 
Lerarentekort
Op 26 juni schrijven Bussemaker en Dekker ook een brief aan de Tweede Kamer over het lerarentekort in het po. Daarin stellen de bewindslieden dat ze begrip hebben voor de moeilijke positie waarin schoolbesturen zich kunnen bevinden. “Er is helaas geen eenvoudige oplossing voorhanden. De aanpak van het lerarentekort vergt een combinatie van landelijk beleid en regionale maatregelen”, schrijven ze. In de regionale aanpak gaat OCW aan de tafel zitten met sociale partners, schoolbesturen, lerarenopleidingen en gemeenten om tot regionale maatwerkoplossingen te komen.
De minister en staatssecretaris van OCW refereren aan het 'Plan van aanpak lerarentekort' dat OCW in het voorjaar aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin schetsen ze vijf hoofdlijnen waarlangs oplossingen liggen om het lerarentekort aan te pakken.
AVS-voorzitter Van Haren: “Er komt een enorm tekort aan leraren en schoolleiders op ons af. Er zijn diverse factoren die daarbij een rol spelen. Zaken als salaris en werkdruk doen ertoe. Bij het imago van werken in het onderwijs horen de mooie kanten zoals het invullen van een waardevolle, dynamische professie, het ontwikkelen van leerlingen en het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Helaas krijgen negatieve aspecten rond salaris en werkdruk makkelijk de boventoon, omdat het hier domweg knelt. Het is belangrijk om dit op te lossen en met lef en visie te investeren in onderwijs!” 
In het najaar rapporteren Bussemaker en Dekker de Kamer over de voortgang.

Links

Gerelateerd nieuws