Bij ruim 30 procent van de leerlingen komt het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeen met het basisschooladvies, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit geldt vooral bij kinderen van lager opgeleide ouders, met een niet-westerse achtergrond en jongens. De onderzoekers pleiten er daarom voor de selectie op niveau nog even uit te stellen. De AVS is van mening dat het schooladvies leidend moet blijven.

Bij 69 procent van de leerlingen komt het onderwijsniveau dat ze in de vierde klas van de middelbare school volgen overeen met het advies van de basisschool, bij ruim 30 procent is er dus een mismatch. Uiteindelijk zit 19 procent van de leerlingen in de vierde klas van het vo in een lager onderwijstype dan geadviseerd door de basisschool. En 13 procent zit in een hoger onderwijstype dan geadviseerd. In totaal is een op de acht leerlingen een keer blijven zitten in de eerste drie leerjaren. Dat geeft volgens de onderzoekers aan hoe moeilijk het is om een goed schooladvies te geven op basisschoolleeftijd.

De AVS vindt de huidige wetgeving waarbij het basisschooladvies leidend is een goede zaak en belangrijk om vast te houden. AVS-voorzitter Petra van Haren: “We moeten niet terug willen naar een systeem waar toetsen een doel op zich worden. Een toets ís en blijft een momentopname. Een schooladvies moet recht doen aan de capaciteit van een leerling zoals die over de gehele schoolloopbaan zichtbaar is geworden.” Toetsresultaten kunnen een zinvolle aanvulling zijn als ‘second opinion’ in de schoolverwijzing zoals dit in de huidige werkwijze zijn nut bewijst.

Kinderen die meer risico lopen dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs minder goed verloopt zijn kinderen van lager opgeleide ouders of met een niet-westerse achtergrond, jongens en leerlingen die niet goed presteren op methode-onafhankelijke toetsen begrijpend lezen en rekenen, zoals Cito. De onderzoekers pleiten daarom voor brede brugklassen, dubbele schooladviezen en het behoud van overstapmogelijkheden in het vo. En scholen moeten risicoleerlingen meer ondersteuning bieden.

Motivatie
Ook blijkt uit het onderzoek dat de overgang naar het voortgezet onderwijs van invloed is op de niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. In de derde klas van de middelbare school zijn leerlingen minder gemotiveerd, hebben minder zelfvertrouwen en welbevinden dan aan het einde van de basisschool. De puberteit speelt daarbij weliswaar een rol, maar die verklaart niet alles. “Leerlingen hebben in het voortgezet onderwijs een minder goede band met leraren omdat deze per vak wisselen en dat heeft invloed op hun motivatie”, zegt een van de onderzoekers. “Met name competentiemotivatie – ik doe mijn best op school om iets te begrijpen – is een belangrijke voorspeller voor het succes van de schoolloopbaan”. Het vergroten van competentiemotivatie verdient dan ook meer aandacht.
 
Brede scholengemeenschappen
De onderzoekers keken in een simulatie-onderzoek ook naar welke schoolsoorten het beste zijn voor (risico)leerlingen. Leerlingen doen het beter op brede scholengemeenschappen dan op scholen met bijvoorbeeld alleen vwo of vmbo. Ook vallen er minder leerlingen uit in meerjarige brede brugklassen. Vooral voor jongens en kinderen met lager opgeleide ouders zijn brede scholengemeenschappen gunstiger.
 
De AVS ziet andere opties. “Wij zien steeds meer behoefte aan geïntegreerde samenwerkingsmogelijkheden bij po- en vo-scholen om onderwijs van 10-14 jarigen inhoudelijk beter op elkaar af te stemmen en daarin samen te werken. Op diverse plekken zijn schoolleiders hierover met elkaar in gesprek of geven hier al invulling aan”, aldus Van Haren.
 
Het onderzoeksproject ‘Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren’ is gefinancierd door de beleidsgerichte programmaraad van het NRO.

Links

Gerelateerd nieuws