Nota arbeidsvoorwaarden vastgesteld

Het AVS-bestuur heeft eind mei de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Deze nota is bedoeld als inzet voor het overleg over de CAO-onderwijs en de CAO-PO. De AVS zoekt daarbij afstemming met andere vakorganisaties. Het overleg over de CAO-onderwijs de primaire arbeidsvoorwaarden start na de zomervakantie.

Zoals bekend is inzet niet hetzelfde als uitkomst. Dat neemt niet weg dat de AVS natuurlijk ijvert voor een goede nieuwe onderwijs-CAO. Hieronder staat een verkorte versie van de arbeidsvoorwaardennota. De meer uitgebreide versie, met een toelichting op de standpunten, vindt u elders op de website. Daar waar de AVS pleit voor afschaffing van de DA, wordt ook de discussie rond de AA-functie geïnitieerd.

Generieke onderwerpen
Arbeidsduur en normjaartaak
De AVS onderschrijft vooralsnog de huidige arbeidsduur van 1659 uur. Mocht vanuit het Ministerie van OCW een voorstel worden gedaan voor een verruiming van de arbeidsduur naar bijvoorbeeld 40 uur per week, dan zal de AVS in het komende sector-CAO overleg hier afwijzend tegenover staan. De AVS wil voor de lange termijn een herijking van het systeem normjaartaak zoals opgenomen in de CAO-PO. Het gesloten systeem van de normjaartaak moet worden omgevormd tot een open systeem van verdeling van soort taken over de beschikbare arbeidsduur per medewerker. In dit kader kan de algemene arbeidsduur ter sprake komen.

Salariëring
De AVS is voorstander voor een marktconform salaris in het primair onderwijs waar in fasen naar wordt toegegroeid. Hiermee sluit zij aan bij de algemene tendens van de salarisontwikkeling bij andere overheidssectoren. De AVS zal voor het jaar 2007 een generieke looneis van 3,5 procent inzetten. Tevens zet ze in op 0,5 procent extra om het verschil met overige sectoren te verkleinen en 0,5 procent ter extra compensatie van het wegvallen van de ZKOO-regeling en de gestegen premie ziektekosten voorstellen. De totale inzet voor het jaar 2007 is dus 4,5 procent. Daarnaast koerst de AVS af op een snelle uitbouw naar een volledige 13e maand. In de netto-sfeer moet de WGA-premie volledig ten laste van de werkgever worden gebracht.

Active Aging
De AVS wil meer maatregelen om leeftijdsfasegericht personeelsbeleid voor alle leeftijdsgroepen te ondersteunen en daarbij specifiek aandacht schenken aan de leeftijdsgroep 40-55 jaar.

Specifieke schoolleidersonderwerpen
Toepassing van de CAO-PO voor de functie van schoolleider
De AVS pleit ervoor om te onderzoeken of integrale toepassing van de CAO-PO voor alle categorieën schoolleiders wenselijk is. Daarbij zullen modaliteiten aan de orde komen zoals het hanteren van een zogenaamd cafetariamodel of het van toepassing verklaren van onderdelen van de CAO-PO voor bepaalde categorieën managers. Dit uitgangspunt zal bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO-PO loopt 1 augustus 2008 af aan de orde worden gesteld.

Salariëring De AVS eist een grondige aanpassing van het loongebouw behorende bij de functie van schoolleider. De functie van schoolleider moet aantrekkelijker worden met een passend salaris dat aansluit op het functiebouwwerk. De AVS stelt voor om in het komend overleg over de sector CAO:

o de DA-schaal te schrappen;
o de schalen DB tot en met DE carrièrepatronen directeuren in te korten tot 10 salaristreden;
o het verhogen van de schaalbedragen voor directiefuncties met als uiteindelijk gevolg dat het maximum van de schalen voor directeuren in drie jaar, beginnend met 300,- in 2007, hoger worden.
o de carrièrelijnen, onder andere tot uitdrukking komende in salarisinpassing bij aanvaarding van een zwaardere directeurenfunctie bij een zelfde werkgever, te herzien. Het desbetreffende artikel in de CAO-PO dient een kaderstellend artikel te worden waardoor werkgever en werknemer in onderhandeling de salarisinpassing kunnen bepalen.

Vermindering werkdruk
De AVS wil extra budget voor scholen ten behoeve van ondersteuning van de schoolleider. Het budget wordt ingezet om een conciërge en een administratieve kracht te benoemen. Evenwichtige opbouw van de groep schoolleiders als afspiegeling van de samenleving De AVS wil bevorderen dat vrouwen, maar ook ouderen, in managementfuncties kunnen blijven werken.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.