Er bestaat een grote variatie in de financiële situatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De noodzaak blijft om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering van de bedrijfsvoering, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. 

Er bestaan verschillende beelden over de financiële stand van zaken in de sector voortgezet onderwijs. Volgens de VO-raad kunnen scholen nog maar net het hoofd boven water houden, volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) is de situatie van de sector kerngezond. Staatssecretaris Dekker van OCW verzocht de Algemene Rekenkamer te onderzoeken in hoeverre de structurele bekostiging van het voortgezet onderwijs toereikend is. Ook wilde Dekker antwoord op de vraag waarom sommige scholen in het voortgezet onderwijs (vo) wel uitkomen met hun geld en andere scholen niet.

Schoolbesturen worden grotendeels via een lumpsumbedrag gefinancierd. Dat is bedoeld om schoolbesturen autonomie te geven in de manier waarop ze hun financiële middelen besteden. In de praktijk wordt de ruimte die scholen hebben beperkt door regelgeving en sectorafspraken (zoals de functiemix of beperkingen in het taakbeleid). Daardoor is het lastig om proactief in te spelen op (voorziene) kostenstijgingen. De Algemene Rekenkamer constateert op basis van onderzoek bij dertig schoolbesturen dat er grote verschillen bestaan in het benutten van de ruimte om bij te sturen. Er is een grote variatie in de manier waarop sturing en bedrijfsvoering vorm krijgen. Vaak hebben scholen met een combinatie van externe en interne problemen te kampen.

Het gaat onder meer om vereenvoudiging, aansluiting op kostenpatronen en kostenontwikkelingen, zorg voor kostendekkendheid, schoolbesturen voor de vaststelling van de formatie zekerheid geven over hun budget  en beperking van incidentele financiering. Een nieuwe bekostigingssystematiek zou financiële planning en allocatie van middelen op het niveau van schoolbesturen moeten bevorderen. Om de sector toekomstbestendiger te laten zijn, blijft de noodzaak om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering van de bedrijfsvoering. Daarbij kunnen ook benchmarking, informatie-uitwisseling via open data, leren van best practices en opleidingen helpen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws