Nieuwsbrief | 13-12-2011

Extra nieuwsbrief
Een extra nieuwsbrief omdat wij graag uw mening vragen over de voortzetting van activiteiten rond het thema opbrengstgericht leiderschap na de beëindiging van de projectperiode. Wij zijn ons ervan bewust dat deze periode voor u erg druk is, maar hopen erop dat u wat tijd wilt vrijmaken voor het doen van suggesties en aanbevelingen.
En we gaan nog verder: bij deze nieuwsbrief treft u ook een enquête aan over het professionaliseren van schoolleiders op het gebied van opbrengstgericht leidinggeven.
Het APS voert hiernaar een onderzoek uit. Ook hieraan graag uw bijdrage!
Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking en uiteraard prettige feestdagen gewenst!
Met vriendelijke groet,
Carine Hulscher-Slot,
projectleider

Voortzetting activiteiten Opbrengstgericht leiderschap
Opbrengstgericht leiderschap kan op steeds meer belangstelling en waardering rekenen. Dat blijkt ook uit de ervaringen en het enthousiasme van de deelnemers aan het project, uit de grote belangstelling voor de conferentie op 16 november jl. en op het toenemend aantal abonnees op deze digitale nieuwsbrief. Eerder stond  in de nieuwsbrief te lezen dat opbrengstgericht leiderschap prominent aan bod komt in “Basis voor presteren” en dat het ministerie van OCW beziet hoe opbrengstgericht leiderschap na de beëindiging van het project, oktober 2012, in de aandacht kan blijven en kan worden geborgd. Daarover zijn de gesprekken inmiddels op gang gekomen. Overigens, het beschikbare budget zal aanzienlijk lager zijn dan tot nu toe.

Wat werkt?
Bij het maken van toekomstplannen kijken we ook naar hoe binnen het project het leren van en met elkaar en het overdragen van praktijkvoorbeelden zijn beslag krijgt. De regionale netwerkbijeenkomsten en de conferentie zijn daarbij goede voorbeelden. Bij het bespreken van de mogelijkheden voor een vervolg op het project en het stimuleren van opbrengstgericht leiderschap willen wij u graag inschakelen omdat u de dagelijkse praktijk van opbrengstgericht leiderschap het beste kent.
Geef uw mening
Daarom aan de deelnemers van het project de vraag wat zij, na beëindiging van de projectperiode,  willen behouden, welke activiteiten moeten worden voortgezet en welke nieuwe activiteiten zij in gedachten hebben. Maar ook de mening van de overige geïnteresseerden in opbrengstgericht leiderschap is van belang. 

In de besprekingen tot nu toe is al een aantal onderwerpen aan bod gekomen:

  • het inrichten van een landelijke virtuele portal waarin ervaringen, producten en namen van contactpersonen zijn opgenomen, al dan niet met een koppeling aan een bestaande website;
  • regionale netwerken die ‘selfsupporting’ zijn, eventueel met een landelijke regie;
  • het organiseren van conferenties of workshops en/of masterclasses over een thema dat verband houdt met opbrengstgericht leiderschap;
  • het betrekken van leraren en ouders bij het thema opbrengstgericht leiderschap.

Graag horen wij van u welke ideeën u aanspreken, welke ideeën u aan de lijst wilt toevoegen, onder welke voorwaarden deze ideeën kunnen worden uitgevoerd, of dat het beste kan in een structuur met een (landelijke) projectleiding en welke (overige) aanbevelingen u wilt meegeven.
Wij hopen dat u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwikkelen van beleid met betrekking tot opbrengstgericht leiderschap!
Wilt u uw reactie uiterlijk 13 januari 2012 sturen naar w.man@avs.nl?
Hartelijk dank voor uw medewerking!


Onderzoek naar professionalisering schoolleiders

Het APS voert in samenwerking met het project Opbrengstgericht leiderschap en de NSA en in opdracht van  het Ministerie van OCW een onderzoek uit naar wat we nu eigenlijk bedoelen met opbrengstgericht leiderschap en hoe je een opbrengstgericht leidinggevende wordt als je al schoolleider bent?
De resultaten van de vragenlijst worden door het APS verwerkt in een rapportage die wordt verzonden aan de PO-Raad en het Ministerie van OCW. Met de antwoorden op de vragen wordt in kaart gebracht welke opleidings- en scholingsbehoefte er bij schoolleiders in Nederland bestaat op het gebied van opbrengstgericht leidinggeven.
Als u geïnteresseerd bent in de uitkomsten van dit onderzoek, stuurt u dan een mailtje naar: w.deboer@aps.nl
Het invullen van de webbased vragenlijst vraagt ongeveer tien minuten. U komt via onderstaande link bij de vragen. Wilt u deze uiterlijk 23 december 2011 versturen?
http://onderzoek.elion.nl/OGL/1023244


 
 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd