In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk is bereikt.
Nadat  begin dit jaar de inzet van de AVS voor de aankomende cao-onderhandelingen is vastgesteld zijn de overleggen voor de komende onderhandelingen onverminderd doorgegaan. Hoever zijn we?

De komende weken wordt ook de inzet door de andere bonden vastgesteld, waarna dit vervolgens moet gaan leiden tot een gezamenlijke inzet van de bonden. Deze wordt dan gedeeld met de PO-Raad. Met de uitwisseling van de inzetten kunnen de formele onderhandelingen gaan plaatsvinden. Tot die tijd zijn en worden informele gesprekken met bonden en de PO-Raad gevoerd, zodat wederzijdse uitgangspunten helder worden. Met die wetenschap wordt input gegeven aan een nieuw constructief proces om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De AVS houdt u vanaf dit moment regelmatig op de hoogte.

Maar wat is er voor u als schoolleider in de afgelopen jaren op arbeidsvoorwaarden gebied zoal bereikt?

Een kleine opsomming:
2009    Toelage directieleden en aanpassing salarissen van de adjunct-directeuren in een tijdperk waarin de nullijn werd ingevoerd;
2013    Gelden voor individuele professionalisering directeuren;
2014    Salarisverhoging 1,25 procent en een eenmalige toelage en diverse maatregelen om soepeler met de cao om te gaan: overlegmodel, 40-urige werkweek (in het kader van het verlichten van de werkdruk), omgaan met de Wwz, behoud bovenwettelijke uitkeringsregeling (WOPO) en duurzame inzetbaarheid;
2016    Salarisverhoging 3,8 procent en een eenmalige toelage en ophoging individuele professionaliseringsgelden.

De AVS is één van de partijen aan de kant van de werknemers die afspraken maakt over de (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden met de werkgeversorganisatie. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO-PO.

Aanvullend delen we mee dat het PO-front bezig is om voor de sector aangaande salaris en werkdruk de minister te adviseren over een zo goed mogelijke inzet. Een inzet die we in de cao-onderhandelingen borgen. De AVS steunt de salariseis die in eerste instantie door PO in Actie is ingezet. Over de wijze waarop en hoe wachten we de reactie van de minister af. We hopen dat er een meerjarenperspectief uitkomt die recht doet aan het werken in de sector. En ook recht doet aan de juiste inzet van middelen voor het primaire proces, opdat Passend onderwijs daar kan plaatsvinden.  Aan de cao-tafel werken we middelen die in het regeerakkoord staan nader uit en betrekken daarin het advies van het PO-front.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd