Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Afhankelijk van aanname van het wetsvoorstel Variawet heeft dit tot gevolg dat de artikelen 11, 12, 13, 14 en 14a van de WMS gewijzigd worden en artikel 11a als nieuw artikel wordt toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  •  De geledingen van de ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen instemmingsrecht op de faciliteitenregeling (op de invulling van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die in de ondersteuningsplanraad worden verricht, zoals scholingskosten of kosten voor het inhuren van deskundigen).
  •  De OPR krijgt adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. De MR van het samenwerkingsverband wordt uitgezonderd van het adviesrecht op de competentieprofielen, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan.

De wetswijzigingen leiden ook tot aanpassing van de modelreglementen die, als de nieuwe wetgeving in werking is getreden, op de site van infowms.nl te vinden zijn.

Onderwijstijd
Het Wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs brengt met zich mee dat de artikelen 8, 10, 13 en 14 van de WMS wijzigen. Dit zijn wetstechnische wijzigingen in verband met het nieuwe voorgestelde artikel 6g WVO over onderwijstijd. Hierin wordt de wettelijke urennorm (het minimumaantal uren onderwijstijd) niet meer per leerjaar en per leerling geregeld, maar per opleiding. De wijzigingen in de genoemde artikelen in de WMS betreffen enkele verwijzingen naar artikel 6g WVO.

In het in september 2013 gesloten Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken de wettelijke onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren. Een van de doelstellingen daarvan is scholen meer beleidsruimte te bieden ten aanzien van de invulling, spreiding en planning van de onderwijstijd. “Door dit wetsvoorstel wordt regeldruk weggenomen die wordt ervaren met de huidige regelgeving op het gebied van onderwijstijd in het voortgezet onderwijs”, aldus Dekker in zijn Memorie van Toelichting.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim