Nieuwe Wet schooltijden een feit

De Wet schooltijden is op 15 november jl. door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd worden zodat scholen per 1 augustus 2006 hun rooster kunnen maken conform de nieuwe bepalingen.

Wat verandert er ?

De tekst van de nieuwe wet luidt:
“Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;

b. de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste zeven weken van het schooljaar vier dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan vijf dagen onderwijs, en

c. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld.”

Het gaat bij de zeven weken om weken waarin één dag vrij geroosterd mag worden naast de al bestaande mogelijkheden als een nationale of religieuze gebeurtenis, of een specifieke lokale traditionele gebeurtenis. Dat leidt dus niet tot een vermindering van het aantal uren onderwijs voor de leerlingen; die vereiste aantallen uren blijven gewoon van kracht.

Consequenties

Een simpele berekening leert dat in de onderbouw tenminste 880 uur les moet worden gegeven (is nu ook het geval), en in de bovenbouw tenminste 940 uur (dat was tenminste 1000 uur). Het gemiddelde over het totaal aantal lesuren bedraagt tenminste 940 uur. Het is dus mogelijk om vanaf volgend schooljaar 1 augustus 2006 een rooster te maken (met een kleine marge van bijvoorbeeld tien uur voor onvoorziene uitval) van gemiddeld 950 uur per jaar, dat voor alle leerjaren gelijk loopt. Dit model staat bekend als het Hoornse model en veel scholen opteren hiervoor.

Het tot stand komen van de wet heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de AVS is tevreden met het resultaat. We zijn blij met de mogelijkheden die de nieuwe wet de scholen biedt om de schooltijden aan te kunnen passen aan de voor de school wenselijke situatie. De angst van de Tweede Kamer, dat scholen veelvuldig gebruik zouden gaan maken van de 4-daagse schoolweek, is met deze wet ondervangen. De AVS heeft deze angst overigens nooit gedeeld. De school stelt het belang van de kinderen immers voorop. Bovendien heeft een wijziging in de schooltijden de instemming nodig van de hele MR. De nieuwe wet biedt de school nu de mogelijkheid om – rekening houdend met de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders – een aantal organisatorische problemen op te lossen.

De consequenties van de nieuwe schooltijdenregeling voor de afspraken rond compensatieverlof (adv) worden besproken tijdens het overleg over de nieuwe CAO-PO: de CAO die per 1 augustus 2006 in werking moet treden. De overlegpartners willen komen tot een simpeler regeling rond de normjaartaak en het compensatieverlof en nemen daarin meteen de nieuwe schooltijden mee. Wij houden u op de hoogte van het verloop van dit overleg.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.