GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van (overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Ook alle schoolbesturen, Regionale Verwijzingscommissies (RVS’s) en REC’s vallen onder deze wet.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat informatie voor de burger (denk in het geval van scholen aan handelingsplannen e.d.) een recht is en geen gunst. Daaruit volgt dat de organen die onder de wet vallen hun informatie zoveel mogelijk actief openbaren. Een tweede punt van aandacht is dat de burger in tegenstelling tot de oude wet geen belang meer hoeft te hebben bij de aanvraag.

Gratis
Als een burger een verzoek tot hergebruik indient bij een bedoeld orgaan, wordt de informatie in principe gratis ter beschikking gesteld, zo nodig tegen kostprijs en op een manier die voor de burger begrijpelijk is en geschikt voor hergebruik. Dat betekent zo mogelijk digitaal dan wel in kopie.

Niet aan een informatieverzoek voldoen wordt onder deze wet als een misdrijf gekwalificeerd.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws