Nieuwe wet- en regelgeving OCW per 1 augustus 2010

Vanaf 1 augustus 2010 gelden voor onder meer het primair onderwijs enkele nieuwe wetten en regels.

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) Eind juli heeft de eerste kamer het wetsvoorstel OKE goedgekeurd. Gemeenten zijn verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende aanbod van kwalitatief goede voorschoolse educatie voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand, het organiseren van een doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie (VVE) en het maken van afspraken over de resultaten van vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2. Een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of de groepen 1 en 2 van een basisschool is een voorschool waar VVE wordt aangeboden. Om dit aanbod te realiseren maken gemeenten afspraken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en schoolbesturen (Lokaal Educatief Overleg). De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie. Meer informatie: http://www.wetoke.nl/

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee is het referentiekader een leidraad voor scholen, leerkrachten en onderwijsprogramma´s in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en vormt het de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Meer informatie: http://www.taalenrekenen.nl/

Wet goed onderwijs en goed bestuur PO/VO Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid op te treden (in het uiterste geval de bekostiging beëindigen) wanneer de kwaliteit op een school ernstig of langdurig tekortschiet of wanneer sprake is van bestuurlijk wanbeheer. In de wet staan eisen voor de minimumkwaliteit en leerresultaten op het gebied van taal en rekenen waar iedere basis- en vo-school aan moet voldoen. Daarnaast stelt de wet ook eisen op het terrein van goed bestuur. Zo is de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. En elke school is verplicht toe te lichten welke code voor goed bestuur zij gebruikt en hoe zij deze toepast in de praktijk (good governance).

Wijziging kerndoelenbesluiten voor canon Er is een verwijzing naar de zogenaamde canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen voor het basisen voortgezet onderwijs en deze verwijzing wordt in de kerndoelen voor het speciaal onderwijs gewijzigd. Meer informatie: http://www.entoen.nu/

Vaststelling Besluit gebruik persoonsgebonden nummer WPO/ WEC (inclusief wijziging diverse besluiten) De aan de minister geleverde en in BRON opgeslagen gegevens vormen de basis voor de bekostiging van scholen. Met dit besluit wordt voor het primair onderwijs geregeld dat de minister over deze gegevens kan beschikken. Hiermee komt de procedure van de leerlingentelling (1 oktober) te vervallen. Ook de procedure van aanvraag van groeibekostiging vervalt. De bekostiging wordt voortaan door de minister vastgesteld op basis van de gegevens in BRON. Het besluit regelt verder een aantal wijzigingen in de voorschriften over de in- en uitschrijvingen van leerlingen, een aanpassing in de groeibekostiging voor het basisonderwijs en een aanpassing van de bekostigingsparameters voor de onder- en bovenbouw in het basisonderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.