Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen

Op 1 augustus 2008 zijn de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen van kracht geworden. Scholen dienen per die datum aan de nieuwe normen te voldoen. De telgegevens van 1 oktober 2007 zijn hiervoor in de meeste gevallen bepalend.

Eens in de vijf jaar worden de stichtings- en opheffingsnormen bijgesteld. Voor bijna elke gemeente verandert er dan wel wat: iets erbij of iets eraf. Als er sprake is van een gemeentelijke herindeling kunnen de gevolgen groter zijn. En in sommige gemeenten geldt een splitsing tussen stedelijke omgeving en buitengebied, waarvoor verschillende normen worden vastgesteld. Aanvankelijk zou voor scholen die nog niet hebben deelgenomen, een nieuwe regeling gaan gelden. Die scholen zouden hun aanvraag uiterlijk 1 oktober 2008 moeten indienen. Scholen die eerder aan de regeling hebben deelgenomen zouden het budget automatisch ontvangen. Maar uit ambtelijke contacten blijkt dat de regeling nu als volgt wordt gewijzigd: alle scholen ontvangen voor dit schooljaar automatisch voor het Met name voor scholen die op het randje van opheffing zitten, kunnen deze normen bepalend zijn voor hun voortbestaan.

De nieuwe normen kunt u downloaden via http://www.cfi.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.