Nieuwe regels voor verantwoording BAPO

OCW heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om alsnog een meer passende oplossing te vinden voor de verantwoording van de BAPO in de jaarrekening. Hoofdstuk RJ-660 van de jaarverslaglegging, waarin de uitzonderingen voor de sector onderwijs worden beschreven, zal worden aangepast.

Met ingang van 2008 trok het ministerie van OCW de eigen regels voor verantwoording in, en verklaarde de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de regels van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) van toepassing. Een onbedoeld gevolg hiervan was dat er een voorziening getroffen moest worden voor de BAPO van het personeel in het primair en voortgezet onderwijs, die veel verder ging dan aanvankelijk was voorzien. Een schoolbestuur met 18 scholen moest bijvoorbeeld een voorziening treffen van circa t 17.000.000. En dat terwijl het totaal van de reserves van dat bestuur nog niet de helft van dat bedrag bedroeg.

Er zijn daarom nu twee belangrijke verbeteringen aangebracht in hoofdstuk RJ-660 van de jaarverslaglegging:
1. Bij het treffen van de voorziening mag men ervan uitgaan dat er jaarlijks in de looncomponent van de lumpsum 2 procent bedoeld is om de BAPO te kunnen betalen. Dat betekent dat dit bedrag niet op voorhand al hoeft te worden gereserveerd.
2. Als tweede wordt aangegeven dat er pas voor personeel vanaf 47 jaar hoeft te worden gespaard. Eerder zou er vanaf de datum van indiensttreding van een personeelslid gespaard moeten worden, zodat er al een veel hoger bedrag in de voorziening moest zijn gestort.

Eerder was al overeengekomen dat niet voor alle medewerkers de volledige BAPO opzij gezet moet worden, maar dat rekening mag worden gehouden met het werkelijke deelnamepercentage. Vergeet daarbij niet de personeelsleden die BAPO sparen. Personeel dat geboren is voor 1 augustus 1954 mag alle BAPO nog sparen, personeel dat op of na die datum is geboren mag in de periode van het 52e tot en met het 55e jaar maximaal drie jaar BAPO sparen. In alle gevallen behoort er een spaarovereenkomst in het personeelsdossier aanwezig te zijn. De accountant kan daarop controleren. De AVS raadt schoolleiders aan om met hun administratiekantoor en accountant te overleggen over de manier waarop zij hun BAPO-voorziening de komende jaren op een adequaat niveau brengen.

De exacte aanpassingen van het ministerie van OCW zijn te vinden op Lumpsum. Voor advies kunt u contact opnemen met AVSadviseurs Lex Albers (l.albers@avs.nl) of Carlo Juffermans (c.juffermans@avs.nl), tel. 030-2361010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.