Door aanpassing van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES gelden er vanaf 1 augustus 2021 enkele nieuwe regels voor de schoolexaminering. Het instellen van een examencommissie wordt verplicht en de eisen aan het programma van toetsing en afsluiting worden aangescherpt.

Daarnaast bevat het besluit aanvullende bepalingen over de functie en taken van de examensecretaris en over het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen. Het doel van de nieuwe regels voor schoolexamens is dat scholen op de juiste manier de schoolexamens organiseren, zodat de waarde van het diploma verzekerd is.

Naar aanleiding van de eindexamenincidenten in 2018 en 2019 heeft minister Slob in 2019 een aantal maatregelen aangekondigd voor de versterking van de kwaliteit van schoolexaminering. De aanpassing van het eindexamenbesluit vloeit hieruit voort. De nieuwe regels sluiten aan bij de acties die de sector en de VO-raad sinds 2019 in gang hebben gezet.

Regels voor organisatie van de schoolexamens

Dit zijn de nieuwe regels vanaf 1 augustus 2021:

  • Scholen moeten een examencommissie hebben. Dat is goed voor de kwaliteit en organisatie van de schoolexaminering.
  • De examencommissie en de medezeggenschapsraad moeten nu ook betrokken worden bij het maken van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA). Andere wijzigingen in de procedure van het examenreglement en het PTA staan in de Q&A.
  • Er worden meer eisen gesteld aan de inhoud van het PTA. Zo moeten scholen bijvoorbeeld in het PTA duidelijk maken wat de samenhang is tussen (verplichte) schoolexamenstof en de toetsen in het PTA. Zo kan iedereen zien of alles wat moet worden getoetst ook echt wordt getoetst.
  • Het PTA mag na 1 oktober van het schooljaar niet worden aangepast, zodat examenleerlingen op tijd weten welke toetsen zij wanneer moeten maken. Onder hele bijzondere omstandigheden kan aanpassing toch nodig zijn. Er wordt duidelijk gemaakt wanneer dat mag en hoe dat moet.
  • Scholen moeten voor de start van de centrale examens de cijfers van de toetsen van de schoolexamens bekendmaken aan leerlingen. Het bekendmaken van deze cijfers moet een duidelijke afsluiting van het schoolexamen zijn. Bijvoorbeeld door een feestelijke uitreiking met de mentor van de examenkandidaten.
  • De taken van iedereen die betrokken is bij het afnemen van schoolexamens moeten duidelijk zijn. Daarom staan in de nieuwe regels de taken van de examensecretaris.

Links

Gerelateerd nieuws