Nieuwe regels jaarverslag

Per 1 januari 2008 zijn voor de hele onderwijssector in Nederland nieuwe regels van kracht geworden voor verslaglegging. Het ministerie van OCW heeft besloten voortaan de vereisten uit het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor het Jaarverslag te hanteren. Dit houdt in dat het jaarverslag over 2008 – dat in 2009 wordt opgesteld – op een aantal punten moet worden aangepast, om aan deze nieuwe vereisten te voldoen.

Met de invoering van de lumpsum en in het kader van de autonomievergroting in het onderwijs wil OCW ook de verantwoording verder professionaliseren. Naast de zogenaamde verticale verantwoording – het bevoegd gezag dient een jaarrekening in bij OCW – wordt ook de horizontale verantwoording van publieke instellingen als schoolorganisaties (aan ouders, andere geldverschaffers, samenwerkingspartners et cetera) steeds belangrijker. Hiervoor is het nodig betrouwbare informatie beschikbaar te stellen. Essentie is dat er meer harmonisatie, uniformiteit en transparantie bij de jaarlijkse verslaglegging tot stand komt.

Een integraal jaarverslag maken, dat is wat de nieuwe regels dus voorschrijven. Terwijl voorheen de vereisten van OCW zich beperkten tot het financiële gedeelte van het jaarverslag. Een andere verandering is dat schoolbesturen een verslag op het niveau van het bevoegd gezag moeten leveren. Het is dus niet langer nodig om op het niveau van de afzonderlijke instellingen allerlei gegevens te publiceren (allerlei bijlagen vervallen).

Voorlichting
De organisaties voor bestuur en management zullen, logistiek ondersteund door het (voormalige) Projectbureau Lumpsum, bijeenkomsten organiseren waarin vanuit OCW de wijzigingen in de verslagleggingsvoorschriften worden toegelicht. Daarnaast zal Cfi inzage geven in de conclusies uit de aangeleverde jaarverslagen over 2006. Vóór de zomervakantie worden hiertoe verspreid over het land in totaal dertig sessies georganiseerd. De AVS neemt de organisatie van de bijeenkomsten in Amsterdam, Bergen op Zoom, Venlo en Zwolle voor haar rekening (maart en april 2008). Meer informatie hierover volgt binnenkort. Hiernaast heeft de AVS een studiedag `Financiële verantwoording´ gepland op 5 maart 2008 in Utrecht. Tijdens deze dag zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe regels rond verslaglegging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.