Binnenkort publiceert het ministerie van OCW vier (aangepaste) regelingen/beleidsregels, die sterk samenhangen met de invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006. Hieronder een beknopte toelichting.Het gaat om de volgende regelingen/beleidsregels:Regeling (aanpassing) bekostiging personeel PO 2006-2007In verband met de invoering van lumpsum volgend schooljaar is op 5 april 2006 de Regeling bekostiging personeel PO 2006-2007 verschenen. Nadere ontwikkelingen, de daaruit voortvloeiendeaanpassing van de in de regeling van april 2006 opgenomen bedragen en correctie op enkele storende fouten, vereisen de aanstaande publicatie van de Conceptregeling aanpassing bekostiging personeelskosten 2006-2007. De geactualiseerde regeling vervangt de regeling van april 2006 volledig.Regeling overlopende kostenOmdat na invoering van de lumpsumbekostiging geen declaraties meer mogelijk zijn, moeten de overlopende kosten van de declaratieperiode nog afgehandeld worden. De binnenkort te publiceren Regeling overlopende kosten voorziet hierin.Regeling in mindering brengen uitkeringenSinds 2003 moeten ter voorkoming van dubbele bekostiging de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) en de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) maandelijks via een internetapplicatie aan Cfi worden opgegeven. Tot en met 31 juli 2006 gaat het om uitkeringen voor personeel, die worden gedeclareerd bij het Rijk. Omdat met ingang van 1 augustus 2006 de lumpsumbekostiging wordt ingevoerd en er dus geen sprake meer is van declaraties bij het Rijk, moet de definitie van het personeel waarvan het bevoegd gezag de ontvangen uitkeringen aan Cfi moet opgeven, worden aangepast aan de nieuwe situatie.Beleidsregel bijzondere bekostiging personeelskosten 2006-2007 in verband met beklemmende situatiesDe Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) bieden de mogelijkheid om in verband met bijzondere omstandigheden bijzondere bekostiging voor personeelskosten te verstrekken. En om – over de periode waarin de bijzondere bekostiging voor personeelskosten wordt verstrekt – aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding toe te kennen. De ‘Beleidsregel bijzondere bekostiging personeelskosten 2006-2007 in verband met klemmende situaties’ geeft informatie over de toekenning van de bijzondere bekostiging voor personeelskosten en de aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.Download Toelichting_regelingen_en_beleidsregels

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws