Nieuwe regeling: voorkomen onnodig zittenblijven

De subsidieregeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs heeft een vervolg gekregen. Deze nieuwe regeling Voorkomen onnodig zittenblijven heeft als doel om het voorkomen van onnodig zittenblijven te borgen in de cultuur, het beleid en de praktijk van scholen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als er geen zomerschool of ander programma wordt ingericht. Dat is een verschil met de vorige regeling, die specifiek was gericht op (lente- en) zomerscholen!

Jaarlijks is een bedrag van 8.750.000 euro beschikbaar. In 2021 is niet het hele bedrag ingezet, wat over is wordt eveneens beschikbaar gesteld voor aanvragen die in 2022 ingediend worden. In totaal is er voor dit jaar een subsidiepot van 12.710.950 euro.

Er kan 15.000 euro subsidie worden aangevraagd voor het herijken, ontwikkelen, verbeteren of het intensiveren van één of meer van de volgende activiteiten:

  • het monitoren van de leerontwikkeling van leerlingen om tijdig achterstand te kunnen opsporen en weg te werken.
  • de flexibilisering van het beleid ten aanzien van overgang en zittenblijven van de school.
  • professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor leraren, gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven en op het bieden van kansen, maatwerk en effectieve en kansrijke toepassing van het overgangsbeleid.

In combinatie met ten minste een van bovenstaande activiteiten kan er maximaal 10.000 euro subsidie worden aangevraagd (450 euro per leerling) voor:

  • een zomerschool.
  • een programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om achterstanden weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen.

Je kunt van 8 maart 2022 tot 1 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen. Er zijn wel enkele beperkende voorwaarden: je kunt geen subsidie aanvragen als:

  • je voor deze regeling al subsidie hebt ontvangen.
  • de activiteiten uitsluitend gericht zijn op leerlingen die dit jaar een eindexamen doen.
  • het uitsluitend de opgelopen achterstanden met betrekking tot de pandemie betreft. De te verrichten activiteiten moeten ook na de coronaperiode van invloed zijn op de cultuur, het beleid en de praktijk van je school om onnodig zittenblijven duurzaam en structureel te verminderen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link