Constructie met mobiliteitsbureau werpt vruchten af
IDers in het primair onderwijs voor wie in 2006 ontslag dreigt, krijgen dankzij een constructie ontwikkeld door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en het Participatiefonds (PF) kans op een reguliere baan. Door voor twee jaar in dienst te treden bij een mobiliteitsbureau kunnen de met ontslag bedreigde IDers aan het werk blijven. Hiermee zijn zowel de IDers als scholen (werkgevers) en gemeenten geholpen, mits school en gemeente het samen eens worden over de constructie.

De AVS is blij met dit initiatief en steunt SBO en het PF hierin van harte, aldus Michiel Wigman, AVS. SBO en het PF hebben voor de uitvoering van het initiatief het infopunt Van ID naar Werk opgericht. De ID-constructie is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van OCW. IDers in het primair onderwijs krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2006 een baan van twee jaar bij een mobiliteitsbureau te aanvaarden. In deze periode bemiddelt dit bureau de IDer intensief naar een nieuwe baan. Zolang deze niet gevonden is, blijft de IDer aan het werk op de school. De school betaalt hiervoor een vijfde deel van de salariskosten. Het mobiliteitsbureau garandeert aansluitend de doorstroom naar een reguliere baan van minimaal n jaar voor 25 procent of meer van de IDers. Het bureau ontvangt een premie, die oploopt naarmate de IDer sneller doorstroomt. Plaatst het mobiliteitsbureau minder dan 25 procent, dan is het bureau verplicht IDers zelf in dienst te nemen. Ook de IDer ontvangt een premie bij het accepteren van een baan. Deze premie is hoger als hij of zij sneller een reguliere baan accepteert. Op deze manier behouden scholen langer hun IDer(s) tegen het beperkte tarief van twintig procent van de salariskosten. Voor de IDer die een andere baan vindt, kunnen school en gemeente overeenkomen om een nieuwe gesubsidieerde medewerker in te laten stromen. Daarmee blijft het aantal handen in de school op peil. Gemeenten dragen nog slechts zestig procent van de salariskosten van de IDer. Daarnaast hebben zij de zekerheid dat minstens 25 procent van de IDers een baan vindt, waarmee het toekomstige beroep op de WW en eventueel op de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt beperkt. Ten slotte krijgen gemeenten de mogelijkheid om elke plek die openvalt na het vertrek van een IDer te benutten als werkervaringsplek.

Deelnemende IDers behouden gedurende twee jaar een reguliere baan met een vergelijkbaar inkomen als in het onderwijs. Ook gaan zij er rechtspositioneel gezien niet op achteruit. Als de IDers na twee jaar toch werkloos worden, behouden zij hun uitkeringsrechten. Dat deze constructie werkt, heeft de pilot die vorig jaar werd gestart in Hengelo inmiddels uitgewezen. In de eerste acht maanden is al 25 procent van de IDers geholpen aan een reguliere baan.

Meer informatie: http://www.vanidnaarwerk.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.