De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond Passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ van Versterking Medezeggenschap is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor Passend onderwijs.

De samenwerkingsverbanden Passend onderwijs beslissen over de wijze waarop passend onderwijs in hun regio vorm krijgt en hoe de verdeling van de middelen onder de aangesloten schoolbesturen plaatsvindt. De schoolbesturen bepalen vervolgens hoe zij het geld onder de scholen verdelen en hoe ze Passend onderwijs organiseren. Omdat de GMR op bestuursniveau medezeggenschap heeft, betekent dit dat deze raad een belangrijke rol speelt als het gaat om de verdeling van de middelen en hoe het schoolbestuur deze in wil zetten.

Uit onderzoek blijkt echter dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de medezeggenschap rond Passend onderwijs. De ondersteuningsplanraad heeft medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband, de medezeggenschapsraad op het niveau van de scholen. En waar gaat de GMR dan precies over? De materie is bovendien ingewikkeld en soms ontbreekt ook de nodige kennis bij GMR-leden over Passend onderwijs.  

De nieuwe handreiking van Versterking medezeggenschap gaat in op de spelregels rond Passend onderwijs, de medezeggenschapsstructuur en de positie van de GMR. Ook zijn er voorbeeldvragen te vinden die als basis kunnen dienen om het gesprek met het bestuur aan te gaan.

Links

Gerelateerd nieuws