Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Communicatie  tussen GMR en MR  gepubliceerd op www.infowms.nl. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is ook een aantal praktische voorbeelden opgenomen.
 
In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is helder geformuleerd waar een GMR zich mee bezighoudt en wat het werkterrein van de MR is. De MR is de gesprekspartner van de directeur van de school en houdt zich bezig met zaken die op schoolniveau spelen. De GMR is de gesprekspartner van de (bovenschools) bestuurder en betrokken bij het beleid dat van belang is voor alle of de meerderheid van de scholen. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’en is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. De Wms geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’en niet altijd soepel verloopt.
In de nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie. Door de samenwerking tussen GMR en MR’en te bevorderen, neemt het draagvlak voor te nemen beslissingen toe. En dat is in het belang van zowel het bestuur als de scholen.
 
Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Links

Gerelateerd nieuws