Het ministerie van OCW meldt in haar nieuwsbrief van 16 december 2021 dat vanaf 3 januari 2022 de scholen voor het primair onderwijs aansluiten op het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO en dat het Registratie instellingen en opleidingen (RIO) in werking treedt.

De afgelopen twee jaar is door DUO en de leveranciers van de leerlingadministratiesystemen (LAS) in het primair onderwijs gewerkt aan de realisatie van het nieuwe ROD po en de nieuwe wijze van gegevensuitwisselingen tussen de LAS en ROD po. Deze softwareontwikkeling is begeleid door medewerkers van po-besturen, po-scholen, DUO, LAS-leveranciers, de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW. 

De periode van softwareontwikkeling en testen liep tot eind november. Op 6 december is het huidige BRON po dichtgezet. In december zet DUO de gegevens in BRON po over naar het nieuwe ROD po. Na de kerstvakantie, begin januari 2022, worden de po-scholen gefaseerd aangesloten op het nieuwe ROD po. 

Als alle scholen voor het primair onderwijs zijn aangesloten op ROD, stuurt DUO in maart voor het eerst de status van de bekostiging van de in ROD ingeschreven leerlingen aan de scholen. Vervolgens koppelt DUO via het LAS continu de status van de bekostiging van de (gewijzigde) inschrijvingen terug aan de scholen. 

Parallel aan de invoering van het nieuwe ROD po is ook gewerkt aan de invoering van RIO po. RIO komt in de plaats van BRIN. 
Met RIO wordt een nieuwe, meer integrale registratie van gegevens over instellingen en opleidingen geïmplementeerd.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl