Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van scholen in het primair onderwijs (Regeling fusiecompensatie) is herzien om fuserende scholen ook in de komende jaren een passende financiële tegemoetkoming te bieden. Ook zijn de voorwaarden in de regeling verduidelijkt.

De regeling geeft schoolbesturen en scholen ruimte om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen. In de nieuwe regeling is duidelijk vastgelegd in welke gevallen en bij welke percentages leerlingen die overgaan naar de fusieschool, aanspraak kan worden gemaakt op bijzondere bekostiging.

Als twee scholen voor primair onderwijs met elkaar fuseren, ontvangen zij een vergoeding van de Rijksoverheid als compensatie voor bekostiging die zij door de fusie kwijtraken. Op grond van de bepalingen over samenvoeging van scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) ontvangt de fusieschool in het eerste jaar na de samenvoeging een personele bekostiging die is gebaseerd op de leerlingaantallen van beide scholen die zijn samengevoegd; ook de vervallen materiële vergoeding van de opgeheven school gaat naar de fusieschool. Om scholen en schoolbesturen meer mogelijkheden te geven om in te spelen op de gevolgen van leerlingendaling, is deze tegemoetkoming sinds het schooljaar 2015-2016 tijdelijk aanzienlijk verruimd. Dit betekent dat de fusieschool gedurende zes schooljaren een aanvullende tegemoetkoming ontvangt.

Een aantal essentiële onderdelen van de nieuwe regeling en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling licht het ministerie van OCW (ism DUO) toe. Raadpleeg de regeling  en de ‘belangrijkste wijzigingen nieuwe regeling fusiecompensatie’ voor meer specifieke details. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws