Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel dat de checks and balances rond het schoolbestuur en de positie van medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs versterkt. Ook verbetert met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel. De internetconsultatie voor dit wetsvoorstel is reeds gestart en eindigt op 11 september 2020.

Het wetsvoorstel kent vier onderdelen:

  • De medezeggenschapsraad (MR) in het funderend onderwijs krijgt instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend onderwijs.
  • Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt jaarlijks vastgesteld en onderdeel van de schoolgids
  • De MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij vaststelling van de groepsgrootte.

Links

Gerelateerd nieuws