Nieuwe cao voor het primair onderwijs

De cao voor het primair onderwijs is definitief. Alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord, dat ruim drie weken geleden is afgesloten, gaan nu met terugwerkende kracht gelden per 1 januari 2021. Dat betekent dat alle werknemers die vallen onder de CAO PO 2021, een loonsverhoging krijgen van 2,25 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. Ook de eindejaarsuitkering wordt eenmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent. Deze cao loopt tot en met 31 december 2021. Bekijk alle afspraken in het cao-akkoord voor het primair onderwijs.

Op 10 oktober bereikten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord. Een meerderheid van de AVS-leden heeft bij de ledenraadpleging ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een korte nieuwe platte salaris-cao in het primair onderwijs. Ook de achterbannen van de andere bonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad – die de schoolbesturen vertegenwoordigt – stemden in.

“Een mooie stap, maar we zijn er nog niet”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Het akkoord staat in verband met de 500 miljoen euro die in 2022 beschikbaar komt voor een eerste stap in het dichten van de loonkloof waarbij gerichte beloningsmaatregelen voor schoolleiders genoemd zijn in de brief van de minister. Ook wordt daarin genoemd bijzondere aandacht te hebben voor de positie van schoolleiders, het voortgezet speciaal onderwijs en het carrièreperspectief in de sector. Het is zaak om daar snel ook afspraken over te maken waarbij zorgvuldigheid voor snelheid gaat.”

CAO-akkoord

Het cao-akkoord zorgt ervoor dat al het onderwijspersoneel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een loonsverhoging van 2,25 procent krijgt en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5 procent. Deze loonsverhoging was voor 2021 het maximum haalbare in de onderhandelingen, omdat OCW niet meer geld beschikbaar had gesteld voor 2021.

Er is in de afgelopen periode, maar ook tijdens deze ledenraadpleging, door onze leden verschillend gereageerd op de opeenvolgende cao’s, zeker waar het de effecten voor adjunct-directeuren en directeuren betreft. De uitwerking die door besturen is gegeven aan het actualiseren van het functiebouwwerk is ook heel divers geweest en dat maakt dat onze leden behoorlijk verschillend in hun verwachtingen en tevredenheid zitten. Te veel schoolleiders wachten nu al te lang op erkenning en waardering, zeker ook financieel. Op dit moment is er een concreet perspectief dat cao-partijen o.a. specifieke beloningsafspraken voor schoolleiders in een nieuwe CAO PO voor 2022 maken dat aansluit bij het manifest loonkloof opgesteld door de sociale partners en de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer inzake de besteding van de extra investering van 500 miljoen euro in het primair onderwijs.

Loonkloof

De PO-Raad en vakbonden gaan meteen aan de slag met de onderhandelingen voor de cao voor 2022, waarin wij samen afspraken maken over de verdeling van de extra 500 miljoen euro die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor de verbetering van salarissen van alle medewerkers in het primair onderwijs. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs, schoolleiders en het carrièreperspectief in de sector. Sociale partners verwachten dus nu een goede stap te kunnen maken, maar de extra investering van 500 miljoen euro is nog niet genoeg.

Uitgangspunt voor het dichten van de loonkloof is het manifest dat partijen samen in het voorjaar hebben opgesteld. Daarin hebben sociale partners gepleit voor 900 miljoen euro structureel extra geld voor het dichten van de salariskloof en geven zij aan een gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs. Om dit te kunnen realiseren hebben sociale partners dus nog 400 miljoen euro extra nodig. Wij roepen het nieuwe kabinet op hier invulling aan te geven.

Schoolleiderstekort

Volgens de AVS is het bij de cao-onderhandelingen over 2022 heel belangrijk om het beroep van schoolleider nog aantrekkelijker te maken waarbij een zichtbaar goed imago, goede positionering en waardering nodig zijn. Dat het schoolleiderstekort, ondanks de hoge baantevredenheid, zo hard oploopt, is zorgelijk. Onderzoek laat namelijk zien dat schoolleiders een cruciale rol hebben in de kwaliteit van onderwijs en het behouden en aantrekken van leraren.

De AVS vroeg hiervoor meermaals aandacht aan de cao-tafel, op Het Binnenhof, in het Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit, de Toekomstagenda Schoolleiders en de Staat van de Schoolleider. De verwachting is dat o.a. door pensionering de uitstroom de komende jaren doorzet. De zij-instroom is nog beperkt en er is nauwelijks interesse voor instroom vanuit de leraren. Schoolleiders waren veelal leraren die zijn doorgegroeid, maar als daar veel verantwoordelijkheden bijkomen en je niet méér gaat verdienen, blijft het tekort bestaan.

Vervolg

Sociale partners gaan komende CAO PO-ronde afspraken maken over de verdeling van de 500 miljoen euro die reeds is toegezegd door het kabinet om de loonkloof tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen. Met de alle onderzoeken en de brief van de minister is het voor de AVS belangrijk om ook een betere beloning voor schoolleiders te realiseren. Tegelijkertijd blijven we ons inzetten om ook de 400 miljoen euro als aanvulling uit het manifest beschikbaar te krijgen om zo de loonkloof helemaal te kunnen dichten.

CAO-informatiebijeenkomst op 7 december

Op dinsdag 7 december organiseert de AVS van 16.00 tot 17.00 uur een digitale informatiebijeenkomst over het onderhandelaarsakkoord voor een korte platte salaris cao 2021 in het primair onderwijs en de cao-onderhandelingen voor een CAO PO 2022. In de bijeenkomst gaan onze bestuurders en cao-onderhandelaars in gesprek met schoolleiders over de CAO PO, het manifest loonkloof en het perspectief in de brief van de minister. We geven uitleg over het proces en vervolgstappen en beantwoorden graag vragen die jou als schoolleider bezighouden. Wil je hierbij zijn? Meld je dan met je lidmaatschapsnummer aan via www.avs.nl/voorlichtingcao

Lid worden? Kijk op www.avs.nl/lidworden

LINK