Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. In de nieuwe beleidsregel, die geldt per 1 oktober 2016, staat beschreven wanneer leraren hiervoor in aanmerking komen en wat ze moeten aanleveren bij het doen van een aanvraag.

Leraren kunnen wegens diverse redenen geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Persoonlijke omstandigheden kunnen het volgen van een lerarenopleiding verhinderen, maar ook zijn er voor sommige vakken in het voortgezet onderwijs geen lerarenopleidingen. Voor deze gevallen kan de minister een bekwaamheidserkenning of ontheffing van de benoembaarheidsvereisten afgeven. In dat geval hoeft de bevoegdheid niet te worden aangetoond met een diploma van een lerarenopleiding.

Voor een aantal specifieke groepen is beschreven dat zij in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing of bekwaamheidserkenning. Dit betreft leraren Uiterlijke Verzorging, Media, Vormgeving & ICT en Dienstverlening & Producten. Ook wordt het mogelijk voor pabo-gediplomeerden met NT2-scholing les te geven in internationale schakelklassen, kunnen praktijk- en theoriedocenten in het praktijkonderwijs breder ingezet worden en kunnen leraren Maritiem & Techniek en NT2 bevoegd aan de slag.

Schoolbesturen kunnen voor een onbevoegde leraar een aanvraag doen via de website van DUO.

Links

Gerelateerd nieuws