Begin oktober is de AVS ledenraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Voor het eerst hebben 25 leden zitting in de raad, waarmee alle vacatures zijn ingevuld. Tijdens de tweedaagse heeft de raad vooral gesproken over de Kwaliteitsagenda PO inclusief de rol van Michael Fullan hierin, Passend onderwijs, de nieuwe cao, buitenschoolse opvang en de Sectororganisatie PO.

De ledenraad is niet tegen de rol en aanpak van Michael Fullan om het onderwijs in Nederland de komende jaren op een hoger plan te brengen, maar ziet wel problemen. “We worden door de bemoeienis van Fullan in een bepaalde hoek gedreven. Nederland is geen kopie van Canada of Amerika. Scholen willen ook nu al kwaliteit leveren aan elk kind”, waren enkele uitspraken tijdens de discussie hierover. De AVS is bereid om in de geest van Fullan referentiekaders op te stellen, maar hierbij zal naast taal en rekenen ook ict betrokken moeten worden. De conclusie van de raad is dat investeren in de schoolleider een doorslaggevende factor in de ontwikkeling van de school en het totale onderwijs moet zijn, omdat deze een cruciale rol speelt. Dat geldt ook voor de Kwaliteitsagenda en Passend onderwijs. Op deze gebieden zijn al veel initiatieven genomen, maar er moet ook nog veel gebeuren. Volgens de ledenraad kan dat via de verspreiding van good practices, ondernemerschap en een betrouwbare overheid. Vaak hangt een ontwikkeling namelijk af van budgetten, die soms na een paar jaar niet meer beschikbaar zijn. Ingezette ontwikkelingen worden hierdoor niet afgemaakt en dat leidt tot veel frustraties op de werkvloer, aldus de raad. Bovendien is de Kwaliteitsagenda PO vooral gericht op kennisontwikkeling; pedagogische ontwikkeling (welzijn en welbevinden) komen helaas niet aan de orde. Over de nieuwe cao geeft de ledenraad een positief advies. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het actieplan van minister Plasterk naar aanleiding van het rapport Rinnooy Kan tijdens de tweedaagse niet werd meegenomen, omdat dit plan pas recent is verschenen. De AVS ledenraad ziet de invoering van de buitenschoolse opvang over het algemeen als een kans. Wel vindt de raad voor de verschillende onderdelen de financiële bijdragen van het ministerie onvoldoende. Daarnaast maakt zij zich zorgen dat de hoge kosten voor de ouders en het verder terugtreden van ouders in hun verantwoordelijkheden in de toekomst tot problemen leiden. Ook de positie van het speciaal (basis) onderwijs verdient nog extra aandacht. Verder is de raad van mening dat aanpassing van schooltijden en het invoeren van een continurooster geen landelijk beleid moet worden, omdat er regionaal vaak grote verschillen zijn die een oplossing op maat vergen. De Sectororganisatie PO tot slot, zal een vereniging worden en besturen kunnen zich aansluiten. De organisatie moet alles kunnen wat de leden vragen (leden maken het beleid), behalve consultancy, want dat brengt de onafhankelijke positie in gevaar. De oprichting van de sectororganisatie kan in de toekomst consequenties voor de AVS hebben. Huidige taken kunnen eventueel binnen de nieuwe organisatie worden ondergebracht. De vakbond AVS blijft in ieder geval bestaan en de consultancyactiviteiten zullen (in welke vorm dan ook) doorgaan. Een uitnodiging voor de oprichtingsvergadering van de Sectororganisatie PO op 22 januari aanstaande treft u aan als bijlage bij deze Kadernieuws.

Meer informatie
De ledenraad beschikt over een voorraadagenda met actuele onderwerpen waarover vergadert gaat worden. AVS leden die een onderwerp op deze agenda willen plaatsen, kunnen dit mailen aan Ger de Vos (secretaris), gerdevos@planet.nl  of Annette Snijders, a.snijders@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws